05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
basil, iron chelated fertilizer, fertilizer nano-iron, salinity
پژوهشگران سعید نکویی (دانشجو) ، رحیم نیکخواه (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد راهنما) ، ملک حسین شهریاری (استاد مشاور) ، حمیدرضا نوریزدان (استاد مشاور)

چکیده

گیاه ریحان یکی از مهمترین گیاهان متعلق به خانواده نعناع استتت که به دلیل خواص دارویی و وجود ترکیبات معطر، در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر استفاده از نانوکلات آهن در ستتطوح مختلف شتتوری بر روی صتتفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه ریحان ستتبز و بنفش میباشد . آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح شوری ) 0 ، 30 و 50 میلیمولار NaCl ( و چهار سطح کود کلات و نانوکلات آهن ) 0 ، 5 / 0 ، 1 و 5 / 1 میلیگرم در لیتر( در سه تکرار در گلخانه شخص ی واقع در شیراز در سال 96 - 1395 انجام شد . صفات مورد ارزیابی عبارت بود ند از وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل گیاه، تعداد و سطح برگ، ارتفاع بوته، سطح ریشه، میزان کلروفیل برگ، غ لظت عناصر سدیم و آهن، میزان فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتلاز. نتایج تجزیه واریانس نشان داد شوری و کود تاثیر معنیداری بر همه صفات داشتند. همچنین در برخی صفات مورد بررسی بین رقم سبز و بنفش اختلاف معنیداری وجود دا شت. نتایج حاکی از کاهش اکثر فاکتورهای ر شدی در اثر تنش شوری بود اما سطو ح محلول پاشتتی برگی کودهای حاوی آهن تا حدی اثرات تنش شتتوری را در هر ستتطح تنش تا حدودی بهبود بخشتتید. با بررسی اکثر پارامتر های مورد بررسی رقم ریحان سبز بهترین پاسخ را در شرایط شوری و سطوح کودی داشت، رقم ریحان بنفش نیز به واستطه میزان بالای کلروفیل و افزایش فتوستنتز توانستت در رقابت اندام هوایی عملکرد بهتری داشته باشد ولی تعداد برگ آن نسبت به ریحان سبز بسیار کمتر بود.