05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عصاره جلبک دریایی، موسیلاژ اسفرزه و دما بر کیفیت و عمر مفید انباری گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
دما، عصاره جلبک دریایی، عمر انباری، گوجه فرنگی و موسیلاژ اسفرزه
پژوهشگران آتشی راضیه (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، لیلا کرمی (نفر سوم)

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر تیمارهای جلبک دریایی، موسیلاژ اسفرزه و دما بر کیفیت پس از برداشت میوههای گوجهفرنگی در طی انبارداری و در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. میوههای رسیده با غلظتهای 1 و 3 گرم در لیتر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم، 200 و 400 میلیگرم در لیتر موسیلاژ اسفرزه و آب مقطر به عنوان شاهد، تیمار شدند و در دماهای اتاق و یخچال قرار گرفتند. مدت آب میوه، مواد جامد pH ، نگهداری برای میوهها 20 روز در نظر گرفته شد که در هر دوره 5 روزه، صفات درصد کاهش وزن میوه محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث و لیکوپن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات مستقل دما، ماده پوششی )عصاره جلبک دریایی و موسیلاژ اسفرزه( و زمان انبارداری برای تمامی صفات تأثیر معنیداری را نشان داد. اثر سهگانه دما، ماده که اختلاف آماری معنیداری نداشت، برای صفت استحکام بافت در سطح پنج درصد و pH پوششی و زمان انبارداری بجز برای صفت برای سایر صفات در سطح یک درصد معنیداری شد.