05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جلبک دریایی و عصاره برگ مورینگا بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
جلبک دریایی، مورینگا، نعناع فلفلی، درصد اسانس
پژوهشگران محمدی زیبا (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، لیلا کرمی (نفر سوم) ، غلامرضا عبدی (نفر چهارم)

چکیده

کاربرد کودهای شیمیایی به واسطه مصرف نادرست و غیراصولی این کودها و برجای ماندن آنها در طبیعت، موجب مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی آب و خاک، افت کیفیت محصولات میگردد. در این پژوهش اثر جلبک و کود دامی در بستر و عصاره جلبک و مورینگا )محلولپاشی( با استفاده از سه نوع حلال مختلف شامل آبی، اتانولی و ان هگزان در سه غلظت 0 ، 5 / 0 و 1 گرم در لیتر بر روی گیاه نعناع فلفلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی برهمکنش عصاره و بستر کشت، نتایج آماری نشان دهنده اثر معنیدار این دو فاکتور بر درصد اسانس نعناع فلفلی میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشترین و کمترین درصد اسانس مربوط به غلظت 5 / 0 گرم در لیتر عصاره انهگزان جلبک دریایی به ترتیب در بستر کود جلبکی و کود دامی بود.