25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تلقیح قارچ های ریشه ای ( Glomus intraradices و Glomus mosseae )بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت تنش شوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تنش شوری، سطح برگ، گوجه فرنگی، قارچ میکوریز
پژوهشگران خضری سکینه (نفر اول) ، رحیم نیکخواه (نفر دوم) ، لیلا کرمی (نفر سوم) ، علی دیندارلو (نفر چهارم)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر قارچ های ریشه ای بر برخی عوامل مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری به اجرا در آمده است. آزمایش به صورت اسپیلت پلات بر پایه در قالب طرح کامل تصادفی با دو عامل میکوریزا و شوری اجرا شد. 5 دسی زیمنس / 3 و 5 /5 ، و شاهد بودند. تیمار شنوری در چهار سطح 2 G.m و G.i تیمارهای قارچی شامل دو گونه میکوریزا همزیست بر متر و بدون شوری )شاهد( اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شده شامل ارتفاع، وزن تر و خشک ریشه، قطر ساقه و سطح برگ بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری در بستر کشت، صفات اندازهگیری شده افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد که همزیستی قارچهای G.mosseae بهکار برده شده باعث افزایش معنیدار تمام صفات اندازهگیری شده گردید، بهترین نتیجه در اثر برهمکنش قارچ میکوریز و شوری شاهد بدست آمد و نسبت به بقیهی تیمارها اختلاف معنیداری نشان دادند. تیمار میکوریز اثرات منفی شوری را به طور قابل توجهای کاهش دادند و موجب افزایش رشد و عملکرد گوجهفرنگی شدند.