05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در جمعیت بابونه آلمانی بومی منطقه جم
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اکوتیپ، گیاه دارویی، اتوتتراپلوئیدی، صفات موفوفیزیولوژیک، درصد اسانس
پژوهشگران رستمی آمنه (دانشجو) ، محمد مدرسی (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش در دو بخش صورت گرفت، بخش اول القای پلی پلوییدی در جمعیت بومی گیاه بابونه آلمانی منطقه جم در گلخانه که به این منظور، در سال زراعی 99 - 98 در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر واقع در برازجان جهت بررسی امکان القاء پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در جمعیت بومی گیاه بابونه آلمانی منطقه جم ، بذرها در تاریخ کاشت معمول در گلدان به صورت سطحی کشت شد. بر اساس نتایج بدست آمده جمعیت بابونه جم می توان بیان نمود که با افزایش غلظت کلشی سین باعث افزایش گیاهان پلی پلوئید و صفات ارتفاع ، تعداد شاخه جانبی،طول برگ، ضخامت برگ، تعداد گل، کلروفیل b و کلروفیل کل گردید. و روند کاهشی نسب به صفات درصد زندمانی و عرض برگ نشان داد. نتیجه مطالعه دوم نشان داد که ژنوتیپ بودگلد و لاین های مورد مطالعه بیشترین میانگین را بین همه صفات داشتند و زنوتیپ جم از بین ژنوتیپ های شاهد دارای کمترین میانگین برای همه صفات بود.