06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به سبز بودن برند خودروهای ایرانی: مطالعه موردی شهر شیراز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
نگرش به برند سبز، دانش محیط زیستی، نگرانی محیط زیستی، تداعی برند سبز، خودروهای ایرانی
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، رقیه ابراهیمی (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر، عوامل موثر بر نگرش سبز به برند خودروهای ایرانی را مورد مطالعه قرار میدهد. این پژوهش پژوهشی کاربردی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری را 323 نفر از دارندگان خودرو در شهر شیراز تشکیل دادند. تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار AMOS صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، دانش محیط زیستی و تداعی برند سبز با نگرش سبز به برند رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، نگرانی محیط زیستی با دانشمحیط زیستی و تداعی برند سبز رابطه مثبت و معناداری دارد. فرضیه ای که ادعای وجود رابطه مثبت و معنادار میان نگرانی محیط زیستی فرد و نگرش سبز به برند، را داشت مورد تایید قرار نگرفت.