06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل مفهومی برای شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تجارت الکترونیک، کسب وکارهای کوچک و متوسط
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، سید یعقوب حسینی (نفر دوم) ، یونس جعفرپور (نفر سوم)

چکیده

نوآوری های فناوری در عصر جدید، شیوه ی انجام بسیاری از امور را متحول نموده است. از مهمترین این نوآوری ها ورود تجارت الکترونیک در حوزهشرکت های بزرگ و حتی کسب وکارهای کوچک و متوسط است؛ همگام نشدن با این نوآوری، باعث عقب مانده از صحنه رقابت و چه بسا تهدیدی علیهبقای شرکت باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تدوین این مقاله، شناسایی مهمترین موانع کسب وکارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارتالکترونیک است که با مروری بر ادبیات نظری و نتایج تحقیقات تجربی انجام گرفته در این زمینه، مهمترین این موانع شناسایی و در مدلی مفهومی ارائه شدهاست.