06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه و تصویر برند در بازاریابی خدمات سلامت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Brand equity, customer satisfaction, brand loyalty, brand awareness, brand image, health services.
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فریده دالکی (نفر دوم)

چکیده

در سال های اخیر تحقیقات در مورد برندها و همچنین ارزش ویژه برند هم در فعالیت ها و هم تئوری های بازاریابی مهم بوده است. برندها می توانند ارزش و قدرتی فراتر از آنچه که توسط ویژگی های ذاتی محصول در بازار ایجاد می شود، را ارائه کنند. برند قوی می تواند ارزش ویژه برند بیشتری ایجاد کند و این ارزش ویژه بیشتر، می تواند مزایای متعددی از جمله حاشیه سود بالاتر، فرصت های گسترش نام تجاری، اثربخشی ارتباطات قوی‎تر و عملکرد و قصد خرید بیشتر مصرف‎کننده را فراهم کند. لذا هدف از پژوهش حاضرآن است که به تبیین ارزش ویژه برند در ارائه دهندگان خدمات سلامت، شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن و تفسیر پیامدهای آن بپردازد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و براساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه تصویر برند، ارزش ویژه برند و عوامل تاثیرگذار بر آن از قبیل آگاهی از برند، اعتماد به برند، شخصیت برند، تعهد به رابطه، وفاداری به برند و رضایت مشتری می پردازد. یافته های این پژوهش نشان داد که اعتماد، رضایت مشتری، وفاداری برند، آگاهی برند و تعهد به رابطه از عوامل موثر در ایجاد ارزش ویژه برند در فعالیت های خدمات سلامت است و ارزش ویژه برند مثبت، تصویر مثبتی از ارائه دهندگان خدمات سلامت، در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند.