06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش تعیین سطح رعایت استاندارهای اخلاقی آمیخته بازاریابی خدمات در شرکت بیمه ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
استانداردهای اخلاقی، بازاریابی اخلاقی، آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات، شرکت بیمه ایران
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، شهین قاسمی (نفر دوم)

چکیده

یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها، توجه به اخلاقیات بازاریابی است. رعایت اصول اخلاق از سوی دولت مردان و مدیران شرکت ها در یک کشور به پویایی و شکوفایی یک اقتصاد سالم منجر می شود. اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. بی توجهی سازمان ها به این نوع رفتارها و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذینفعان، می تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و اعتبار سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو هدف از انجام این پژوهش، سنجش سطح رعایت استانداردهای اخلاقی در آمیخته بازاریابی خدمات می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه-آماری پژوهش را دریافت کنندگان خدمات بیمه ایی از شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه 384 نفر تخمین زده شد که در این راستا از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس استفاده گردید. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه بود. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون میانگین و به کمک نرم افزار اس پی اس اس، استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رعایت استانداردهای اخلاقی در همه ابعاد آمیخته بازاریابی خدمات (محصول یا خدمت، قیمت-گذاری، توزیع، کارکنان، شواهد فیزیکی و فرایند عملیات) در شرکت بیمه ایران به جز بعد ترویج و ترفیع صورت می گیرد. همچنین نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان داد که در فعالیت های شرکت بیمه ایران در بعد فرایند عملیات از آمیخته بازاریابی خدمات بیشترین و در بعد ترویج و ترفیع از آمیخته بازاریابی خدمات کمترین رعایت اخلاق صورت گرفته است.