06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی:شرکت های صادراتی بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Export performance, Strategy- oriented, Strategic flexibility, Learning- oriented
پژوهشگران فرشاد آرام (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: عملکرد صادراتی به این معناست که آیا شرکت های صادراتی توانسته اند به اهداف خود دست یابند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند بر عملکرد صادراتی تاثیر بگذاند. در این پژوهش تعدادی از این عوامل از جمله استراتژی، دانش صادراتی، یادگیری محوری، بازار محوری، تعهد مدیریت و کارکنان و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش در زمینه عملکرد صادراتی و شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی شهر بوشهر صورت گرفته است. هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد صادراتی می باشد. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان، کارمندان و مدیران شرکت های صادر کننده در شهر بوشهر می باشد. بر اساس آمار گرفته شده از سازمان تجارت و بازرگانی شهر بوشهر فقط 13 شرکت صادراتی فعال در این شهر وجود دارد که پرسشنامه این پژوهش به صورت سرشماری در بین همه ی این شرکت ها پخش گردید که از 323پرسشنامه ای که در بین این شرکت ها پخش گردید 39 پرسشنامه برگشت داده شد. سپس از داده های هر شرکت میانگین گرفته شد و تجزیه وتحلیل داده ها از طریق 13 پرسشنامه میانگین گرفته شده برای هر شرکت صورت گرفت. در این پژوهش، جهت نگارش پیشینه ی پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای و برای گرداوری داده های آماری، از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش 9 فرضیه تدوین گردید که 6 فرضیه تاییدگردید. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها مشخص که متغیر های دانش صادراتی، استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، کارافرینی محوری، بازار محوری و انعطاف استراتژیک بصورت مستقیم بر استراتژی محوری و بصورت غیر مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارند. همچنین استراتژی محوری بصورت مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری: شرکت های صادر کننده از طریق استفاده بیشتر از استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، کارافرینی محوری، بازار محوری، انعطاف استراتژیک و همچنین توسعه ی دانش صادراتی خود می توانند بر راهبرد محوری سازمان تاثیر بگذارند و از طریق بهبود راهبرد محوری منجر به افزایش در عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده شوند. همچنین مدیران شرکت های صادراتی با افزایش سرمایه گذاری )مالی و انسانی( بر روی تکنو