06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری (موردمطالعه: شرکت پتروشیمی کاویان)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
493
پژوهشگران نسیم بهشت خو (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

0