06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر‏ کارآفرینی محوری و بازار محوری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی - مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
493
پژوهشگران زهرا محمدی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، احمدرضا کهنسال (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

0