06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير اثربخشي تأييدكننده مشهور در تبليغات بر تصوير برند مورد تبليغ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت برند
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، حمید ایزدی (نفر دوم) ، سلیمه افراخته (نفر سوم) ، فاطمه زاهدی (نفر چهارم)

چکیده

امروزه بدون شک، انواع مختلف تبلیغات مصرف کنندگان را مورد احاطه قرار داده اند. شرکت ها برای موفقیت و نفوذ در ذهن مخاطبان هدف خود به روش های گوناگونی متوسل شده اند. تأیید محصولات و خدمات توسط افراد مشهور که برای جامعه شناخته شده اند، یکی از روش های اثربخش و پرهزینه است که شرکت ها برای بهتر شناخته شدن و بهتر به خاطر آوردن برندهای محصولات خود از گذشته تا کنون مورد استفاده قرار داده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اثربخشی تأییدکننده ی مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ می باشد. در این پژوهش هفت بعد اثربخشی تأییدکنندگان مشهور از جمله، تخصص، جذابیت، محبوبیت، آشنایی، تناسب(تجانس)، شباهت و صداقت(اعتماد) به عنوان متغیر مستقل و تأثیر آن بر تصویر برند به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها روش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان محصولات بهداشتی (شامپو) برند کلییر در ایران بوده و از این جامعه نامحدود 385 نفر نمونه به صورت آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه می باشد. روایی ابزار پژوهش از طریق روش روایی محتوای صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس (حداقل مربعات جزئی)، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های اثربخشی تأیید کننده ی مشهور نظیر جذابیت، محبوبیت و شباهت بر تصویر نام تجاری تاثیر مثبت و معنادرای دارند، امّا برخی از ویژگی های اثربخشی تأیید کننده ی مشهور نظیر تخصص، صداقت، آشنایی و تناسب بر تصویر نام تجاری تاثیر مثبت داشته ولی این تاثیر در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نمی باشد.