06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير كاركرد مديريت منابع انساني بر كارآفريني درون سازماني با نقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
: کارکرد مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، کارآفرینی درون سازمانی
مجله مدیریت فردا
شناسه DOI
پژوهشگران حمیده جمادی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، فخریه حمیدیان پور (نفر سوم)

چکیده

زمینه: امروزه نظام های مختلف اجتماعی با چالش های پیچیده و فزاینده ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می دهند، شکل های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد های سازمان ها برای پاسخ به چالش های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت موثر منابع انسانی در داخل سازمان است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی درون سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و سرپرستان سازمان های دولتی مستقر در شهر بوشهر می باشد و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تعداد 163 پرسشنامه از جامعه آماری پژوهش گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر توانمندسازی کارکنان نیز بر کارآفرینی درون سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر متغیرهای آموزش، پاداش، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی متغیر استخدام با دارا بودن ضریب کم بر متغیر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت اندکی دارد و این تاثیر معنادار نمی باشد. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش، جبران خدمات، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی درون سازمانی تاثیر دارند. لذا مدیران سازمان ها برای افزایش کارآفرینی درون سازمانی بایستی به کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشتر توجه و دقت کنند.