06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
گریزی بر اصول و مبانی بازاریابی اخلاقی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق، اخلاق کسب و کار، بازاریابی اخلاقی، اصول بازاریابی اخلاقی، ابعاد بازاریابی اخلاقی
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، شهین قاسمی (نفر دوم)

چکیده

شرکت ها برای حفظ و ادامه بقای خود در محیط کسب و کار امروزه، باید بر کسب مزیت های رقابتی و جلب رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای مهم در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارزش ویژه برند برتر نسبت به رقبا، توجه به اخلاق در انجام روش های بازاریابی است. اخلاقیات بازاریابی به اصول و استانداردهایی اشاره می کند که رفتارهای قابل قبول در محیط بازار را تعریف می کنند. از این رو هدف تهیه و تدوین متن حاضر، بررسی رعایت اخلاق در فعالیت های بازاریابی می باشد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهش عمدتاً توصیفی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه اخلاق، اخلاق کسب و کار، مزایای اخلاق کسب و کار، بازاریابی اخلاقی، ابعاد و اصول بازاریابی اخلاقی، انتقادات اجتماعی و اخلاقی از بازاریابی می پردازد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی دارد که نشان می دهد که رعایت اصول و ابعاد بازاریابی اخلاقی بر کیفیت عملکرد سودآوری و افزایش شهرت برند شرکت تاثیر می گذارد و لذا توجه کردن به مساله رعایت اصول و مبانی اخلاقی و تاثیر آن رضایت و وفاداری مشتری، عملکرد سوداوری و شهرت شرکت امری ضروری است.