06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ایفای نقش ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی-گری اعتماد به برند
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
رضایت مشتری، اعتماد به برند، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه
پژوهشگران نسیم کریم زاده (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)

چکیده

امروزه کسب رضایت مشتریان یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت است به طوریکه تلاش ها برای افزایش رضایت مشتریان به طور چشمگیری در حال افزایش است. از آنجایی که اعتماد یک پیوند مهم بین برند و مشتریان ایجاد می کند، یکی از عوامل تعیین کننده رضایت مشتریان است و کسب رضایت مشتریان قبل از به دست آوردن اعتماد آنها کاری دشوار است. اعتماد مشتریان نیز تحت تأثیر ارزش های موجود در شرکت قرار دارد به نحوی که طرح های مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به افزایش اعتماد مشتریان نسبت به برند می شود. ازاینرو، طرح های مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها بر ارزیابی محصول تأثیر می گذارد، بلکه بر اعتماد و رضایت مشتریان تاثیرگذار هستند. پس برای مدیران امروزی شناخت و اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی شرکتی ضروری است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت از برند از طریق میانجی گری اعتماد به برند است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی پژوهش های منتشر شده در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد به برند و رضایت مشتری پرداخته است. نتایج حاصل از مرور پیشینه نظری وتجربی پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت نقش مهمی در کسب اعتماد مشتریان و همچنین رضایت آن ها دارد و می تواند به مدیران در تدوین برنامه های بازاریابی مناسب جهت کسب رضایت مشتریان کمک نماید.