06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مقایسه ای سنجش تغییر سطوح مختلف قیمت گذاری بر قصد خرید محصول حلال/ غیرحلال و سبز/غیرسبز
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
قیمت گذاری، محصولات حلال، محصولات سبز، قصد خرید
پژوهشگران فاطمه عابدینی (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما)

چکیده

زمینه: امروزه با افزایش جمعیت مسلمانان شاهد پیشرفت صنعت حلال و توجه بیشتر کسب و کارها به محصولات حلال هستیم، همچنین با افزایش نگرانی های زیست محیطی توجه به تولید محصولات سبز در میان کسب و کارها اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به افزایش شمار کسب وکارها در حوزه محصولات حلال و محصولات سبز، آن ها به دنبال راهی برای توسعه کسب و کار خود و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش از بازار هستند. همچنین یکی از جنبه های مهم در بحث محصولات حلال و سبز موضوع قیمت گذاری است چرا که بر قصد و رفتار خرید مصرف کنندگان اثر می گذارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش سنجش تغییر سطوح قیمت برقصد خرید محصول حلال/ غیرحلال و محصول سبز/ غیرسبز است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از طریق روش آزمایش انجام می گیرد و شامل گروه آزمایش با طرح پس آزمون است. برای انجام آزمایش ابتدا وبسایتی طراحی گردید که در آن ویژگی های محصولات از نظر حلال و غیرحلال بودن، سبز و غیرسبز بودن در دو سطح قیمت بالا و پایین دستکاری شده و پس از مشاهده وبسایت توسط افراد نظرات آن ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کاربران برخطی هستند که لینک وبسایت از طریق نرم افزارهای واتس اپ و اینستاگرام برای آنان ارسال گردیده، سپس از وبسایت بازدید کرده‎اند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. تعداد اعضای گروه آزمایش 402 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت آمار استنباطی از طریق ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شده است. یافته‏ها: یافته‎های پژوهش حاضر نشان میدهد که تفاوت در سطح قیمت در محصول حلال/ غیرحلال باعث تفاوت در قصد خرید محصولات حلال می‎شود. نتایج پژوهش نشان می‎دهد تفاوت در سطح قیمت در محصول سبز/ غیرسبز باعث تفاوت در قصد خرید محصولات سبز می‎شود. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‎دهد تفاوت در قیمت گذاری با در نظر گرفتن اثرات همزمان ویژگی حلال/ غیرحلال و ویژگی سبز/ غیرسبز باعث تفاوت در قصد خرید محصولات می‎شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می‎دهد بین مصرف کنندگان زن و مرد به لحاظ جنسیت تفاوت در سطح قیمت در محصول حلال/ غیرحلال بر قصد خرید محصولات حلال، یکسان می باشد. همچنین نتایج نشان می‎دهد تفاوت در سطح قیمت در محصول سبز/ غیرسبز بر قصد خرید محصولات سبز نیز بین زنان و مردان یکسان می‎باشد. علاو