06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان مكان يابي نقطۀ تفكيك سفارش مشتري مبتني بر گونه شناسي زنجيرۀ تأمين
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نقطۀ تفکیک سفارش مشتری گونه شناسی زنجیرۀ تأمین تولید فشاری تولید کششی پلیمر
مجله مدیریت تولید و عملیات
شناسه DOI 10.22108/JPOM.2022.130060.1395
پژوهشگران علی رضا زارع (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، مجید اسماعیل پور (نفر سوم) ، داریوش محمدی زنجیرانی (نفر چهارم)

چکیده

سازمان‎‍ها برای موفقیت زنجیرۀ تأمین در بازارهای رقابتی، بـه فراینـدهایی سریع، منعطف و با قابلیت انطباق ‎‍پذیری بالا نیـاز دارند. دستیابی به این مهم مستلزم رویکردهای ترکیبی است که زنجیرۀ تأمین را به یک سیستم یکپارچـۀ مـشتری محـور مبدل کند. در این راستا رویکرد گونه‎‍شناسی زنجیرۀ تأمین ابزار طبقه بندی شده ای است که از آن برای تنظیم نظام مند مشاهدات کمی و کیفی در قالب توصیف های مختلف استفاده می شود. هدف از این پژوهش، مکان یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری براساس رویکرد گونه‎‍شناسی زنجیر‎ۀ تأمین، برای محصولات استاندارد و ابداعی در صنعت پلیمر استان بوشهر است؛ به گونه‎‍ای که هزینه ‎‍های تولید انبوه (سیستم فشاری)، تولید سفارشی (سیستم کششی) و هزینۀ انتقال محصولات پلیمری کمینه شود. برای حل مسئلۀ پژوهش از دو مدل برنامه ریزی ریاضی تک هدفۀ خطی استفاده شده است که این مدل‎‍ها با نرم افزار بهینه سازی (MATLAB R2019a) شبیه‎‍سازی شده‎‍اند؛ به گونه ای که ابتدا مفروضات تولید انبوه و سفارشی تبیین شده است، سپس مقادیر بهینۀ متغیرها برای تعیین نقطۀ بهینه محاسبه شده است که شامل شش مرحله (ریخته گری، قالب ریزی، اکستروژن، اتصال، برش و تشکیل) ورق های پلیمری است. نتایج حاصل از حل مدل‎‍های مذکور نشان می دهد با توجه به گونه‎‍شناسی زنجیرۀ تأمین محصولات پلیمری، موقعیت بهینه در ناحیۀ تولید انبارشی و در مرحلۀ برش و قالب گیری قرار گرفته است. موقعیت به دست آمده در این پژوهش بیان می کند تولیدکنندۀ مدنظر قطعات پلیمری، کمترین هزینۀ تولیدی را در این مرحله برای تولیدات انبوه آتی خود خواهد داشت.