06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتری در فروش های سازمانی/صنعتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شبکه های اجتماعی، مدیریت فروش، کاربر شبکه اجتماعی، اطلاعات ارتباطی فروشنده، رضایت مشتری
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فاطمه زاهدی (نفر دوم)

چکیده

شبکه های اجتماعی چگونگی تعامل خریداران و فروشندگان را تغییر داده است و درگیری افزایش یافته بواسطه شبکه های اجتماعی در صورتی که توسط نیروی فروش برای تسهیل و کمک به رفتارشان مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به نتایج مثبتی برای سازمان ها در فروش محصولات شان در بازار سازمانی/صنعتی منجر شود. از این رو هدف تهیه و تدوین متن حاضر، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتری در فروش های سازمانی/صنعتی می باشد. این پژوهش اهمیت شبکه های اجتماعی در زمینه فروش های سازمانی/صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهش عمدتاً توصیفی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه شبکه های اجتماعی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، رضایت مشتری و خریداران (مشتریان) سازمانی/صنعتی می پردازد. در این پژوهش نشان داده می شود که استفاده شرکت ها از بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان سازمانی/صنعتی تاثیر مثبت می گذارد. همچنین استفاده فروشندگان از شبکه های اجتماعی می تواند بر رفتارهای ارتباط اطلاعاتی تاثیرگذار باشد که این منجر به بهبود پاسخ دهی فروشندگان و رضایت مشتری می شود. همچنین، پاسخ دهی فروشندگان یک ارتباط مثبتی با رضایت مشتری دارد. یافته ها نشان می دهند که شبکه های اجتماعی نقش مهمی در مخابره اطلاعات به مشتری دارند ولی نقش آنان به نسبت یک عامل مستقیم، بصورت پیشایندی برای تقویت رفتار های فروشندگان در افزایش رضایت مشتری می باشد. این موضوع، مدیران بازاریابی را در تعیین دقیق اهداف مرتبط برای استفاده از شبکه های اجتماعی توسط نیروی فروششان تشویق می کند.