06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير‏ كارآفريني محوري و بازارمحوري بر عملكرد بازار شركت هاي دانش بنيان با نقش ميانجي قابليت بازاريابي و اثربخشي بازاريابي (موردمطالعه: شركت هاي دانش بنيان شهر بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی محوری، بازارمحوری، عملکرد بازار، قابلیت بازاریابی، اثربخشی بازاریابی
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم) ، زهرا محمدی (نفر سوم)

چکیده

کسب عملکرد بازار مطلوب در بازار رقابتی امروزی و ماندن در این صحنه پرتلاطم نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها است. استفاده از رویکردهای کارآفرینی محوری و بازارمحوری در این زمینه می تواند مؤثر باشد. شرکت ها و بالأخص شرکت های دانش بنیان باید بتوانند با به کارگیری قابلیت های بازاریابی و اجرای برنامه های اثربخش بازاریابی، سهم بازار مناسبی را در بازار رقابتی به دست آورند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کارآفرینی محور و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان است. بعلاوه، در این پژوهش نقش قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی به عنوان دو متغیر میانجی موردسنجش قرارگرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش و مدیران تولید و عملیات شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری خلیج فارس شهر بوشهر می باشند. تعداد 35 شرکت به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و تعداد 105 پرسشنامه بین مدیران (هر شرکت سه پرسشنامه) توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد کارآفرینی محوری بر قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی و همچنین رویکرد بازار محوری بر قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی نیز بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر غیرمستقیم کارآفرینی محور و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان به واسطه قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی مورد تائید قرار می گیرد؛ بنابراین به کارگیری رویکردهای کارآفرینی محور و بازارمحوری در شرکت های دانش بنیان می تواند موجب بهبود عملکرد بازار این شرکت ها شود.