17 آذر 1402
مجاهد غلامي

مجاهد غلامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09000000000
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان ساحت هاي دلالي و رمزگاني تصوير جلد كتاب هاي نقد و نظريۀ ادبي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نشانه شناسی، مطالعات فرهنگی، زبانشناسی ساختارگرا، رمزگان، تصویر جلد کتاب های نقد و نظریۀ ادبی
مجله فنون ادبی
شناسه DOI 10.22108/LIAR.2022.130730.2071
پژوهشگران مجاهد غلامی (نفر اول)

چکیده

تصویرها ازجمله نظام های نشانه ای اند که به مثابۀ «متن»، از دال ها و مدلول هایی ترکیب یافته و علاوه بر آنکه چونان «زبان» وسیلۀ برقراری ارتباط هستند، دارای دلالت های ضمنی نیز توانند بود. با این ایدۀ بنیادی، پژوهش پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی فراهم آمده، دربردارندۀ این پرسش بوده است که آیا تصویر جلد کتاب های نقد و نظریۀ ادبی نیز قابل تأویل به معانی ثانویه ای تواند بود و اگر پاسخ «آری» است، این معانی ثانویه چه می تواند باشد؟ هدف، بیان این نکته بوده است که این تصویرها سرسری طراحی نشده و با تلقی نوینی که از نقد ادبی در سدۀ بیستم به وجود آمده، پیونددادنی است. قرائت تصویرِ جلد کتاب های نقد و نظریۀ ادبی به شکل نشانه شناسانه و با ارجاع به نشانه شناسی سوسوری و پیرسی در کنار واکاوی آنها ازمنظر مطالعات فرهنگی و ایده های استوارت هال، رهیافتی به کشف ساحت های دلالی و رمزگانی آنهاست. پیش چشم قراردادن این تصاویر به مثابۀ متونی متشکّل از نشانه ها و سپس تحلیل دال ها و مدلول های این نظام های نشانه ای و انتخاب و ترکیب شان بر روی محورهای جانشینی و همنشینی، به این نتیجه رهنمون شده است که رمزگان متن در ساحت تلقّی نوپدیدی که در قرن بیستم از نقد ادبی به وجود آمده است، چگونه عمل می کند؛ قرائت تصویر جلد برگردان فارسی کتاب های «نظریه های نقد ادبی معاصر»(تایسن) و «راهنمای نظریۀ ادبی معاصر» (سلدن و ویدوسون) و تصویر جلد کتاب های «نظریه و نقد ادبی: درسنامه ای میان رشته ای» (پاینده) و «نقد ادبی: نظریه های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی» (تسلیمی)، از منظر نشانه شناسی، نشانگر نحوۀ عملکرد دال ها و مدلول ها در پیوند با رمزگان نقد ادبی نظریه مدار در لایۀ ثانویۀ دلالت است.