25 تیر 1403
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ویژگی های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل در زوجین عادی و متقاضی طلاق شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Personality traits, personality disorder, locus of control, divorce
پژوهشگران یاسر امیدوار (دانشجو) ، مهناز جوکار (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش به بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی در شهر بوشهر در سال 1394- 1393پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین عادی و متقاضی طلاق ساکن شهر بوشهر بود. به همین خاطر از میان زوج های متقاضی طلاق 197 نفر و از میان زوج های عادی نیز 199 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO)، پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 ((MCMI-3، پرسشنامه منبع کنترل زناشویی (MMLOC) و پرسشنامه محقق ساخته بودند و برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در سطح معناداری p< 0/05 استفاده شد. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که بین زوج های متقاضی طلاق و زوج های عادی از نظر برخی از مولفه های ویژگی های شخصیتی (روانرنجوری، برونگرایی و گشودگی به تجربه)، اختلالات شخصیتی (همه ی اختلالات به جز وسواسی و خودشیفت ه) و منبع کنترل( در همه مولفه ها) در ســطح p< 0/05 تفــاوت معنادار وجود دارد. از نتایج پژوهش حاضر می توان در مراکز مشاوره قبل از ازدواج و مراکز مشاوره قبل از طلاق یا همان مراکز کاهش طلاق استفاده کرد.