28 خرداد 1403
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير آموزش شناختي رفتاري به كمك فضاي مجازي در كاهش كمال گرايي و اضطراب دانش آموزان نخبه
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
دانش آموزان نخبه و تیزهوش آموزش شناختی- رفتاری کمال گرایی اضطراب روان شناسی در فضای مجازی
مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی
شناسه DOI 10.22059/JAPR.2021.287176.643339
پژوهشگران مهناز جوکار (نفر اول) ، سوران رجبی (نفر دوم) ، فاطمه ثوابت (نفر سوم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی و نشانه های اضطراب بر دانش آموزان نخبه به کمک فضای مجازی بود. روش این مطالعه با توجه به اینکه تآثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی می شود، از نوع طرح­های نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش آموزان نخبه و عادی مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در مرحله اول 411 نفر (215 پسر و 196 دختر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نمونه مرحله دوم 26 نفر از گروه اول با بالاترین نمره کمال گرایی و اضطراب بودند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های کمال گرایی هویت و فلت (1991) و اضطراب بک (1988) بود. آموزش شناختی رفتاری در شش هفته (جلسه 90 دقیقه ای) برگزار شد. بین جلسات هفتگی با کمک نرم افزار واتس اپ (Whats App) تمرین های خانگی و اشکالات آن ها پیگیری می شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-23 و به روش تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی شده است. در مؤلفه کمال گرایی خودمدار، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). همچنین آموزش شناختی رفتاری به کمک سایبرسایکولوژی، باعث بهبود کمال گرایی و اضطراب دانش آموزان شد (01/0>p). نتایج بیانگرضرورت توجه برنامه ریزان و روان شناسان به موضوع کمال گرایی و اضطراب اجتماع نخبگانی دانش آموزی است. توانایی درمان شناختی رفتاری و نرم افزارهای ارتباطی به عنوان وسیله کمک آموزشی در بین جلسات درمانی تأیید شد.