08 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بخشی آموزش و بازی به سبک مونته سوری بر خلق و منش، توجه و حافظه کوکان پیش دبستانی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سبک مونته سوری ، خلق، منش، توجه، حافظه
پژوهشگران شیما قائدی حقیقی (دانشجو) ، مهناز جوکار (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

دوره کودکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا چگونگی گذران آن و و شیوه پاسخ گویی به نیازهای کودک، شخصیت و باور او را در بزرگسالی شکل می دهد. آموزش و پرورش صحیح کودکانو استفاده از یک روش مناسب آموزشی برای آن ها تاثیر شگرفی بر شکل گیری شخصیت آن ها در آینده دارد. روش آموزشی مونته سوری در دهه اخیر یکی از روش های رایج آموزشی در کشورهای پیشرفته بوده است. روش آموزشی مونته سوری اصول مختلفی دارد که بر جنبه های مختلف رشدی از جمله جنبه های شناختی، اجتماعی و احساسی کودکان اثر مثبت می گذارد. بنابراین این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد که آیا روش آموزشی مونته سوری بر برخی جنبه های شناختی کودکان اثر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی اثر آموزش و بازی به سبک مونته سوری بر خلق و منش، توجه و حافظه کودکان پیش دبستانی بود. روش این تحقیق تحلیل کوواریانس چندمتغیری بوده است. نمونه پژوهش 34 نوآموز، 18 دختر و 16 پسر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای از بین نوآموزان یک پیش دبستانی در سال تحصیلی 97-98 که به صورت سنتی و مطابق با تعرفه آموزش ملی به کودکان آموزش می دادند، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه 74 آیتمی ps-TCI کلونینگر برای سنجش خلق و منش، آزمون حافظه کاری وکسلر برای سنجش حافظه کاری و آزمون عملکرد پیوسته CPT برای سنجش توجه بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی شامل آزمون کلموگرو-اسمیرنوف، آزمون لون و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان می دهد روش مونته سوری تاثیر مثبتی بر خلق و منش، توجه و حافظه کودکان پیش دبستانی گل ها دارد. این تحقیقات نشان می دهد هنگامی که به کودکان ابزار، فرصت و زمان کافی دهیم تا خود را همان گونه که می خواهند نشان دهند، استعداد و ویژگی های متفاوتی را از خود بروز می دهند. روش مونته سوری روشی مناسب تر نسبت به آموزش سنتی و قدیمی رایج در پیش دبستانی هاست و تاثیر بیشتری بر جنبه های متفاوت رشدی کودکان دارد.