17 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی تحصیلی و تنظیم هیجانی در دانش آموزان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای انگیزشی تحصیلی، تنظیم هیجان، دانش آموزان
پژوهشگران مسعود قائدی (دانشجو) ، یوسف دهقانی (استاد راهنما) ، مهناز جوکار (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: برای تنظیم هیجان و باورهای انگیزشی تحصیلی، شیوهها و راهکارهای متعددی توسط روانشناسان بیان شده است. یکی از این روشها، مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی است. ذهنآگاهی از درمانهای شناختی رفتاری مشتق شده است و از مؤلفههای مهم موج سوم مدلهای درمانی روانشناختی به شمار میرود. هدف: بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای انگیزشی تحصیلی و تنظیم هیجانی در دانش آموزان میباشد. روش شناسی: روش تحقیق طرح نیمهآزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان نورآباد ممسنی در سال تحصیلی 1911- 1044 بود.روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی خوشه ای است، و در گام بعدی تعداد 04 دانش آموز پسر مقطع دوم متوسطه در دو گروه )گروه ازمایش )04 نفر( و گروه کنترل )04 نفر( به صورت تصادفی جایدهی شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و جان)ERQ( )0440 ،)و پرسشنامه باورهای انگیزشی )MSlQ( )1119 ،)استفاده شد.برنامه های آموزش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در طی 8 )جلسه 04 دقیقه ای هفته ای یک بار بصورت حضوری برای دانش آموزان گروه آزمایش برگزارشد، درحالی که گروه کنترل آموزش دریافت نکرده اند. یافته ها: نتایج تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل، از نظر میزان افزایش تنظیم هیجان مثبت )ارزیابی مجدد( ، باورهای انگیزشی تحصیلی و کاهش تنظیم هیجان منفی سرکوبی( در دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد )40/4