08 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بازی شهر عشق بر دانش و نگرش جنسی ، سوء پندارها و اضطراب جنسی در زوجین
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بازی شهر عشق، دانش و نگرش جنسی ، سوء پندارها و اضطراب جنسی
پژوهشگران زهرا علیزاده (دانشجو) ، سوران رجبی (استاد راهنما) ، مهناز جوکار (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: آموزش جنسی فرآیندی است که به رشد جنسی سالم، بهداشت زناشویی، روابط بین فردی، عاطفه، نزدیکی، تصور بدنی و نقشهای جنسیتی کمک میکند . حال با توجه به اهمیت آموزش جنسی به زوجین، در این پژوهش از یک بازی رومیزی جدی به عنوان بستری برای آموزش جنسی به زوجین استفاده شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی شهرعشق بر بهبود دانش و نگرش جنسی، سوءپندارهای جنسی و اضطراب جنسی زوجین شهرستان اصفهان اجرا شد. روششناسی : در پژوهش حاضر 20 زوج )20 مرد و 20 زن( بر اساس مالکهای ورود و به شیوه نمونه گیری در هدفمند از جامعه آماری مذکور انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی 10 زوج )10مرد و 10 زن( در گروه آزمایش و 10 زوج )10 مرد و 10 زن( در گروه کنترل گمارده شدند و بازی شهر عشق )نجفی، 1395( به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد و از پرسشنامه های دانش و نگرش جنسی، سوءپندارهای جنسی و اضطراب جنسی برای سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و در نهایت داده ها به وسیله نرم افزار 23 - SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافتهها: نتایج تحلیل کووراریانس نشان داد که میزان معناداری و اندازه اثر برای متغیرهای پژوهش به ترتیب دانش و نگرش جنسی 0/001 و 39 سوءپندارهای جنسی 0/001 و 39 اضطراب جنسی 0/014 و 15 است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد بازی شهر عشق میتواند باعث افزایش دانش و نگرش، اصالح سوءپندارهای جنسی و کاهش اضطراب جنسی شود. باتوجه به اهمیت آموزش جنسی به زوجین به وسیله ابزارهای متنوع و جذاب توصیه می شود از این بازی برای آموزش جنسی به زوجین استفاده شود