08 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان همه گيرشناسي نشانگان ضربه عشق و اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي مبتني بر آسيبدر كاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجويان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مشاوره کاربردی
شناسه DOI
پژوهشگران سوران رجبی (نفر اول) ، مهناز جوکار (نفر دوم) ، خدیجه علی مرادی (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهشتعیین میزان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهشنشانگان ضربه عشق در دانشجویان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود که طی دو مرحله نمونهگیری از دانشجویان دختر و پسر مقطع لیسانسدر دانشگاه خلیجفارس، 30 دانشجوی مبتلا به نشانگان ضربه عشق به تصادف و بر اساس ملاکهای ورود و نقطه برش در پرسشنامه ضربه عشق ریچارد راسدر دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. و پرسشنامه ضربه عشق راسبرای نشانگاه ضربه عشق را تکمیل نمودند. گروه آزمایش 11 جلس? 60 تا 90 دقیقهای تحت مداخله رویکرد شناخت درمانی گروهی مایکل فری قرار گرفت و در گروه 6 درصد از دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق هستند / کنترل مداخلهای انجام نگرفت. نتایج نشان داد که 24 و این نسبت بهطور معناداری در دانشجویان دختر بالاتر است. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانسنشان داد که با کنترل اثر پیشآزمون بین گروههای آزمایشو کنترل تفاوت معناداری در کاهشنشانگان ضربه عشق وجود دارد. این تحقیق نشان داد که درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آسیبدر کاهشنشانگان ضربه عشق اثربخشاست.