24 تیر 1403
محسن محرابي

محسن محرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک (نانوفیزیک & اپتیک و لیزر)
تلفن: 07731223389
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک اپتیک و لیزر/نانوفیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1391 - 1397)
  عنوان رساله: ساخت همزمان نانوذرات فلزی پالادیوم و نیکل بر بستر نانولوله های کربنی به روش های کندگی لیزری و شیمیایی به منظور ذخیره سازی گاز هیدروژن
 • فوق لیسانس نانوفیزیک ، دانشگاه کاشان ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: ساخت نانوذرات کلسیم سولفات با ناخالصی های متفاوت و بررسی خواص نوری آن
 • لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه یاسوج ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتزنانوذرات به روش های لیزری و شیمیایی و بررسی خواص نوری آنها مانند فوتولومینسانس، ترمولومینسانس و ...
 • انرژی هیدروژنی ( تولید، آشکارسازی و ذخیره سازی گاز هیدروژن) با استفاده از نور و مواد نانوساختار
 • درمان سرطان با روش فوتودینامیک و فوتوترمال تراپی
 • سلول های خورشیدی نانوساختار
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
محسن محرابی، سونیا کرمی، کوثر کهزادی، حسین پرواز، بیات مستعلی نژاد فرزاد ، فریبا هوایی (1403) سنتز نانوذرات کلسیم اکسید از ضایعات استخوان ماهی مرکب سواحل خلیج فارس و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتوهای گاما سنجش و ایمنی پرتو: 13; 30-35
2
فاطمه غریب زاده، محسن محرابی، حسین شیرکانی، صادق کریمی (1402) بررسی اثر محیط )نسبت آب -اتانول( در طیف جذب آنتراسن جهت استفاده در نورپویا درمانی با استفاده از نانوذرات سولفی د م س لیزر در پزشکی: 20; 22-33
3
fatemeh gharib zadeh, Hossein Shirkani, Sadegh Karimi, Mohsen Mehrabi, elahe labkhandeh poor (2024) CuS-NPs, GQD, MSN-NPs and doxorubicin: An excellent nano-compound for cancer treatment by chemo-photodynamic therapy JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 980; 1-14
4
5
Yasaman Jarahizadeh, Hossein Shirkani, Zeynab Sadeghi, Mohsen Mehrabi (2023) Designing a perfect surface plasmon resonance absorber based on graphene and hexagonal boron nitride photonic crystal nanorods JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS: 183; 111634-...
6
kosar kohzadi, Mohsen Mehrabi, Hossein Shirkani, Sadegh Karimi (2023) Laser radiation, CDs and Pd-NPs: Three influential factors to enhance the hydrogen storage capacity of porous silicon INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 49; 1-10
7
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Soheila Hassanloo, kosar kohzadi, Hossein Nikmanesh, Li Yangato (2023) Improving thermoluminescence properties of Li 2 B 4 O 7 : Cu nanoparticles by co-doping Mn impurities for gamma dosimetry application European Physical Journal Plus: 138; 584
8
Ali Reyhani, , ali taherkhani, mohamadreza mohamadi, Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin (2022) Synchrotron-based X-ray absorption spectroscopy of Pd nanoparticles decorated on multi-walled carbon nanotubes during successive cycles of He/H2 exposure PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS: 25; 749-758
9
, Hossein Shirkani, Zeynab Sadeghi, Mohsen Mehrabi (2022) Designing a perfect Phosphorene-Plasmon absorber and investigating its geometric irregularity effects: A simulation study OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 156; 1-9
10
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Soheila Hassanloo, Hossein Nikmanesh, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, Li Yangato (2022) Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays Radiation Physics and Chemistry: 194; 110057
11
Yongtao li, Xinran Sun, Shilong YaO, Hongwei GuO, Mohsen Mehrabi, Xuejian Zhan, Fanming ZenG, Dexin Huang, Chun LI, Huisheng Liu, Jinghe Liu, C.K Mahadevan (2022) The structural, mechanical and optical properties of NaCl:Eu2+ crystal grown by the Czochralski method JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 33; 6504–6513
12
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, (2021) Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Ferrite Nanoparticles Doped by Gadolinium NANOTECHNOLOGY: 33; 045704 1-13
13
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, , , Inaki Orue, Volodymyr Chernenko (2021) Structural features and temperature-dependent magnetic response of cobalt ferrite nanoparticle substituted with rare earth sm3+ JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 543; 168664
14
15
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Zohreh Saeidi, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, Soheila Hassanloo (2021) Effect of using ultrasonic waves in synthesis on the size, shape and luminescence properties of NaCl:Ce3+ crystals for clinical dosimeter application MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 263; 124374-...
16
solaleh seyedy, Parviz Parvin, Ali Jafargholi, Ali ABBASIAN, mahdi MEHDINEJAD, Mohsen Mehrabi, Ali Khorrami, Ali Moafi (2021) Fluorescence emission quenching of RdB fluorophores in attendance of various blood type RBCs based on Stern-Volmer formalism Spectrochimica Acta - Part A: Molecular Spectroscopy: 248; 119237-...
17
سمیه هارونی، مصطفی زاهدی فر، احمد رمضانی مقدم آرانی، احسان صادقی، محسن محرابی (1398) بررسی پارامترهای سینتیک دام های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تجربی با مدل نظری علوم و فنون هسته ای: 87; 10-15
18
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2019) Surface structural alteration of multi-walled carbon nanotubes decorated by nickel nanoparticles based on laser ablation/chemical reduction methods to enhance hydrogen storage properties INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 44; 3812-3823
19
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2018) Hybrid laser ablation and chemical reduction to synthesize Ni/Pd nanoparticles decorated multi-wall carbon nanotubes for effective enhancement of hydrogen storage INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 43; 12211-12221
20
Amir Gholizadeh, Ali Reyhani, Parviz Parvin, Seyedeh Zahra Mortazavi, Mohsen Mehrabi (2018) Enhancement of Si solar cell efficiency using ZnO nanowires with various diameters MATERIALS RESEARCH EXPRESS: 5; 015040
21
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2017) Hydrogen storage in multi-walled carbon nanotubes decorated with palladium nanoparticles using laser ablation/chemical reduction methods MATERIALS RESEARCH EXPRESS: 4; 095030
22
23
Parviz Parvin, Ali Reyhani, Mohsen Mehrabi, Mitra Refahizadeh, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Ranjbaaar (2017) Efficiency enhancement using ArF laser induced micro/nanostructures on the polymeric layer of solar cell OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 88; 242-249
24
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Zohreh Saeidi, Ahmad Ramezanimoghadam arani, Ehsan Sadeghi, Somayeh Harooni (2017) Thermoluminescence and photoluminescence properties of NaCl:Mn, NaCL:Cu nano-particles produced using co-precipitation and sono-chemistry methods NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT: 846; 87-93
25
Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi, Mohammad Mahdi Shanei, Ameneh Sazgarnia, Mohsen Mehrabi (2016) Afterglow properties of CaF2:Tm nanoparticles and its potential application in photodynamic therapy JOURNAL OF LUMINESCENCE: 171; 254-258
26
Parviz Parvin, Zohreh Ghorannevis, Pooria Taghdiri, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani, Mohsen Mehrabi (2015) Magnetic Measurements of Graphene and Defected Graphene Generated by Laser Ablation Method International Journal of Optics and Photonics: 9; 35-42
27
محسن محرابی، مصطفی زاهدی فر، زهره سعیدی، مریم مدرسی، احسان صادقی (1394) ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما سنجش و ایمنی پرتو: 3; 27-32
28
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1393) تفکیک دز نوترون و گاما در میدان های آمیخته(n-γ (Am-Be، 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500 سنجش و ایمنی پرتو: 1; 13-18
29
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi (2014) Luminescence Properties Of Pure CaSO4 Nanoparticles Produced By Co-Precipitation Method Journal of Nanostructures: 4; 425-431
30
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1393) ساخت و بررسی خصوصیتهای ترمولومینسانی نانوذرات CaF2:Dy,Tm علوم و فنون هسته ای: 67; 1-7
31
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، سمانه نجاری، محسن محرابی (1392) تعیین میزان دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C سنجش و ایمنی پرتو: 1; 33-36
32
محسن محرابی، مصطفی زاهدی فر، سهیلا حسنلو، احسان صادقی (1392) ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و بررسی رفتار لومینسانس آن سنجش و ایمنی پرتو: 4; 27-30
33
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1392) ساخت دزیمتر گرماتاب LiF:Mg،Cu،P و بررسی تاثیر ناخالصی مس بر خصوصیات گرماتابی آن سنجش و ایمنی پرتو: 3; 35-40
34
Javad Safaei ghomi, Ali Ghasemzadeh, Mohsen Mehrabi (2013) Calcium oxide nanoparticles catalyzed one-step multicomponent synthesis of highly substituted pyridines in aqueous ethanol media Scientia Iranica: 20; 549-554
35
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi, Maryam Modaressi, Somayeh Harooni (2011) Thermoluminescece properties of BeO:Mg nanoparticles produced by sol-gel method Journal of Nanostructures: 1; 199-203
36
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi, Somayeh Harooni (2011) Synthesis of CaSO4: Mn nanosheets with high thermoluminescence sensitivity APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 69; 1002-1006
37
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi (2010) Thermoluminescence and photoluminescence of cerium doped CaSO4 nanosheets NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 268; 3517-3522
مقالات در همایش ها
1
سونیا کرمی، محسن محرابی، حسین شیرکانی (1402) ساخت مورفولوژی های متفاوت نانوساختارهای سولفید مس ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، بوشهر
2
عاطفه ثوری، محسن محرابی، حسین شیرکانی، صادق کریمی (1402) تهیه کامپوزیت نانو ذرات نیمه متخلخل سیلیکا و نقاط کوانتومی گرافن با هدف درمان سرطان به روش نورگرما درمانی ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، بوشهر
3
مینا شیرکانی، حسین شیرکانی، صادق کریمی، محسن محرابی (1402) نانو ذره طبیعی ملانین تهیه شده از ماهی مرکب به عنوان نانو ذره زیست سازگار در درمان سرطان به روش نورگرما درمانی ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، بوشهر
4
ماندانا شادکام، تهمینه جلالی، محسن محرابی، شهریار عصفوری (1400) سنتز نانوذرات TiO2 روش سل-ژل برای ساخت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه طبیعی میوه جمبو بیست و هشتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، اهواز
5
اطهر غلامی، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) طراحی جاذب کامل با باندپهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمون سطحی جایگزیده در ساختارگریتینگ شامل فسفرن بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، زاهدان
6
یاسمن جراحی زاده، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) جاذب کامل در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمونهای سطحی ناشی از جفت شدن گرافن و فسفرن در ساختار فوتونیک بلور یک بعدی نانومیله ای بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، زاهدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی، محسن محرابی (1401) درمان هدفمند سرطان به کمک نانوذرات مغناطیسی دانشگاه خلیج فارس
5
محسن محرابی، امیرحسین احمدی، حسین نیک منش (1401) ساخت آشکارساز هسته ای پرتوهای گاما با استفاده از ضایعات ماهی مرکب دانشگاه خلیج فارس
6
امیرحسین احمدی، حسین نیک منش، محسن محرابی (1401) تولید پروتئین نوترکیب T7 پلیمراز با هدف تهیه کیت in vitro transcription دانشگاه خلیج فارس
7
محسن محرابی، حسین شیرکانی، زینب اعتباری (1400) ساخت دستگاه حجم سنجی جهت اندازه گیری مقدار گاز ذخیره شده در مواد دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
محسن محرابی (1400) هسته نانو فوتونیک
2
محسن محرابی (1400) هسته نوین انرژی
جذب گرنت

دروس