17 آذر 1402
محمد محمدي

محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09171021581
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان محاسبه تراز انرژي يون هاي ميوني pHemu و dHemu با استفاده از يك روش تحليلي-عددي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه خوشخوی (نفر اول) ، محمد محمدی (نفر دوم) ، کوروش قیصری (نفر سوم)

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از یک تابع موج آزمایشی به بررسی سیستم های سه جسمی dHe? و pHe? در روش وردشی پرداخته شده است. برهم کنش حاکم بر اجزاء یون ها کولنی بوده و در دستگاه مختصات فوق کروی بررسی شده اند. در این روش، ابتدا تابع موج سیستم، بر حسب قسمت های فوق زاویه ای و فوق شعاعی جداسازی شده و سپس به حل معادله شرودینگر پرداخته شده است. ویژه مقادیر انرژی یون ها محاسبه شده و درنهایت نتایج حاضر با داده های در دسترس مقایسه شده اند. با استفاده از تابع موج بدست آمده و انرژی حاصل می توان سایر پارامترهای ساختاری هم چون اندازه هسته را بدست آورد. در این کار، اندازه هسته ی یون ها نیز محاسبه شده اند. نتایج انرژی حاصل از این کار برای مولکو ل های pHe? و dHe? به ترتیب برابر با eV021/73- و eV 728/76- می باشند. خطای نسبی نتایج کار حاضر در مقایسه با کارهای دیگران برای مولکول pHe? کمتر از135/1 % و برای مولکول dHe? کمتر از 1% می باشد.