01 مرداد 1403
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی آلی ، شهید بهشتی ، ایران (1380 - 1385)
  عنوان رساله: بهینه سازی یک سری واکنش های شیمیایی در آب یا تحت شرایط بدون حلال ارایه یک سری واکنش های جدید بر پایه آمینواوراسیل ها
 • فوق لیسانس شیمی آلی-پلیمر ، شیراز ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: بوروهیدرید روی قرار گرفته بر بستر پلی وینیل پیرولیدون برای احیا شیمی گزین آلدهید ها
 • لیسانس شیمی محض ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1368 - 1373)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز ترکیبات هتروسیکل بالقوه ارزشمند شیمیایی و بیولوژیکی
 • بررسی واکنش های اکسایش دی ال های مجاور به منظور تهیه ترکیبات شیمیایی گوناگون
 • ساخت ترکیبات شیمیایی ارزشمند سفارشی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Bashkar, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Reza Mohammadizadeh (2023) Copper-catalyzed intramolecular annulation through C–H activation: Synthesis of carbazolones APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY: 2023; e7105
2
, Mandana Zarei, Ahmad Jamekhorshid, Mohammad Reza Mohammadizadeh, mehdi entezam (2022) Purification and Characterization of Carrageenan Extracted from Persian Gulf Laurencia snyderiae Red Algae Applied Food Biotechnology: Vol. 9 No. 3; 239-249
3
4
Seyedeh Hekmat Mousavi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, Samira Poorsadeghi, Satoru Arimitsu, Fatemeh Mohammadsaleh, (2021) One-pot synthesis of new alkyl 1-naphthoates bearing quinoline, pyranone and cyclohexenone moieties via metal-free sequential addition/ oxidation reactions RSC Advances: 11; 36748
5
Seyedeh Hekmat Mousavi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, Zohreh Roshan, Azar Jamaleddini, Satoru Arimitsu (2020) One-Pot Synthesis of Spiro-isobenzofuran Compounds via the Sequential Condensation/Oxidation Reaction of Ninhydrin with 4-Amino-1,2-naphthoquinones/2-Amino-1,4-naphthoquinones under Mild Conditions ACS Omega: 5; 18273-18288
6
, Mohammad Reza Mohammadizadeh, Satoru Arimitsu, Dariush Saberi, Samira Poorsadeghi, (2020) Metal-free syntheses of new azocines via addition reactions of enaminones with acenaphthoquinone followed by oxidative cleavages of the corresponding vicinal diols RSC Advances: ; 20552،20557
7
8
9
10
11
, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2018) Catalyst-free, efficient, and green procedure for the synthesis of 5- heterocyclic substituted 6-aminouracils MONATSHEFTE FUR CHEMIE: ; 1421،1428
12
Esmail Tammari, , , Mohammad Reza Mohammadizadeh (2017) Electrosynthesis of Clozapine Drug Derivative via an EC Electrochemical Mechanism Analytical and Bioanalytical Chemistry Research: ; 319،328
13
14
15
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2016) Reduction of Sulfoxides with Ascorbic Acid Catalyzed by NBS BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN: ; ،
16
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2016) The synthesis of symmetrical disulfides by reacting organic halides with Na2S2O35H2O in DMSO NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: ; 89،92
17
18
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2015) Efficient reduction of sulfoxides with NaHSO3 catalyzed by I2 TETRAHEDRON LETTERS: ; 6610،6613
19
20
21
22
, , Mohammad Reza Mohammadizadeh (2014) Process modeling of reduction and acetylation reactions by spectrophotometric and chemometrics methods Journal of the Iranian Chemical Society: ; ،
23
24
25
Mohammad Abbasi, Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2013) One-pot efficient synthesis of disulfides from alkyl halides and alkyl tosylates using thiourea and elemental sulfur without contamination by higher polysulfides Journal of the Iranian Chemical Society: ; 201،205
26
27
Alireza Hasaninejad, , Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2012) Zirconium nitrate: a reusable water tolerant Lewis acid catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in aqueous media RSC Advances: ; 6174،6177
28
مقالات در همایش ها
1
Zeinab Khosravi, Hamed Pejman, Abdolmohammad Mehranpour, Mohammad Reza Mohammadizadeh (2021) One-Pot Three-Components Synthesis of Pyrroloacridine Derivatives from the Reaction of Dimedone, Amines, and lsatins using Copper (II) Acetate as Catalyst 28ᵗʰ Iranian Conference on Organic Chemistry, Iran, Tehran
2
محمد رضا محمدی زاده، مدینه محمدی (1392) ارایه یک روش تک ظرف برای تهیه مشتقات نفتواکسین با استفاده از اکسیداسیون دی هیدروکسی اسنفتوفوران ها بیستمین سمینار شیمی آلی ایران
3
محمد رضا محمدی زاده، فاطمه باستی، حکمت موسوی (1392) یک روش جدید و کاربردی برا سنتز مشتقات 3H-اسپیرو[ایزبنزوفوران-1،3-پیرازول]-3،4-(2H)-دی اون بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد رضا محمدی زاده (1394) اریه یک روش کارا برای تهیه مشتقات اسپیر{فورا-2،1-ایزوبنزوفوران} دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
فاطمه گورکانی، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1402) ارائه یک روش جدید تک ظرف برای سنتز مشتقات آسنفتوپیرول
2
3
4
5
6
حاجب محبت ، علیرضا حسنی نژاد، محمد رضا محمدی زاده، فاضل شجاعی (1400) طراحی و بررسی شبکه های آلی کووالانسی دو بعدی بر پایه ی فنالنیل جهت کاربرد در نانوالکترونیک
7
سید ابوالقاسم هاشمی ، محمد رضا محمدی زاده، محمد عباسی (1400) بررسی واکنش های افزایشی سولفیدها به استیلن های فعال در حضور آمین ها
8
سیده حکمت موسوی، محمد رضا محمدی زاده، خدابخش نیکنام (1399) سنتز تک ظرف و کارای هتروسیکل های جدید نیتروژن و اکسیژن دار
9
10
11
12
13
ظلی فرد زینب ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1398) تشکیل پیوند کربن-هترواتم با استفاده از سیستم مالئیک انیدرید/تری فنیل فسفین
14
زهرا مرادی مهاجری ، ماندانا زارعی، محمد رضا محمدی زاده، احمد قاسمی (1397) استخراج فوکوییدان از دو گونه جلبک قهوه ای خلیج فارس Cystoseira trinodis و Colpomenia sinusa و تعیین برخی خصوصیات آن
15
16
17
18
19
20
21
الهام شیخی شهیدزاده ، عبدالمحمد مهران پور، عبدالعلی موحدی نیا ، محمد رضا محمدی زاده (1396) سنتز نمکهای وینامیدینیوم دارای استخلاف رنگ ساز دی آزو
22
23
زهرا علی پور ، عبدالمحمد مهران پور، محمد رضا محمدی زاده (1395) سنتز مشتقات جدید پیریمیدین دارای استخلاف در موقعیت 2 با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
24
25
26
جمشیدی مکیه، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1394) مطالعه ی واکنش آمین ها با 2-هیدروکسی-2-(3-اکسوبوت-1-ان-2-ایل)-H1 -ایندن-3،1(H2)-دی اون
27
جمشیدی مکیه، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1394) مطالعه واکنش آمین ها...
28
عبدالرسول فخرایی، مریم عباسی طریقت، محمد رضا محمدی زاده، محمود پاک نیت جهرمی (1393) اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی
29
30
31
32
33
34
مریم فروتن، علیرضا حسنی نژاد، محمد رضا محمدی زاده (1393) سنتز مشتقات جدید پیریدو[1،2-a]پیریمیدین و اسپیرو پیرانوتریپتانترین
35
معصومه نبوی، مریم عباسی طریقت، محمد رضا محمدی زاده، محمود پاک نیت جهرمی (1392) انداره گیری همزمان برخی یونهای فلزات سنگین در نمونه های مختلف توسط لیگاند سنتزی 2-بنریل اسپیرو
36
مریم ایرج زاده ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1392) سنتز ترکیبات ناجور حلقه پنج عضوی با استفاده از مایعات یونی جدید
37
38
39
40
41
42
مریم البرز، محمد رضا محمدی زاده، علیرضا حسنی نژاد (1391) بزرسی اکسایش ...
43
44
نوشین آریا پور ، محمد رضا محمدی زاده، نجمه نوروزی (1390) سنتز تک ظرف مشتقات جدید ایزو بنزو فوران و پیریمیدوکینولین
45
محمد زارع جونقانی ، نجمه نوروزی، محمد رضا محمدی زاده (1390) کاربردهای جدید کلرودی فنیل فسفین در سنتزهای آلی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت

دروس

سوابق اجرایی

 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه (1398 - 1400)
 • دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه (1398 - 1400)
 • رئیس دانشگاه خلیج فارس (1391 - 1393)
 • رئیس دانشکده علوم (1389 - 1391)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه (1387 - 1389)
 • رئیس گروه شیمی (1378 - 1380)
بیشتر