16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
روش های موثر در ساماندهی بافت فرسوده) محله سنگ سیاه شیراز(
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی راهبردی، مشارکت، بافت فرسوده، نوسا زی، شیراز، کیفیت فضایی
پژوهشگران سید نورالدین امیری (نفر اول) ، پریسا برزگر (نفر دوم)

چکیده

تجارب چند دهه ی گذشته در ای ران در زمینه ساماندهی بافت های فرسوده نشان داده است رویکرده ای کالبد محور که در پی اجر ای استاندارد های شه ری در محلات فرسوده هستند، گرچه محرک اولیه نوسا زی است ولی به الزامات نظرات ساکنین محله و افزایش ظرف یت های اجتماعی و نها دی آنها، توجه به ابعاد اقتصادی و ارتقاء ظرفیت های اقتصا د ی محله، توجه به فرایند ه ای اجرایی و پیوند طرح با واقعیت و زمینه های اجرایی و در نهایت تحریک مردم ساکن و گروه های ذینفع و ذی نفوذ برای ارتقاء شرایط محیطی در برنامه ری زی استراتژیک مطرح می شوند. جامعه آما ری ما بافت فرسوده محله سنگ سیاه در شیراز است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. هدف اصلی ای ن تحقیق، ارتقاء کیفیت فضایی و ارائه ی راهکارها و تدوین راهبرد ه ای موثر در ساماندهی بافت فرسوده محله سنگ س یا ه می باشد. یافته های تحقیق حاکی از کیفیت نازل بافت مسکونی و مشکلات ناشی از تراکم جمعیت در محله به همراه که ی کی از الگوه ای تحلیلی پرکاربرد در برنامه ری ز ی swot وجود معابر نامناسب می باشد. در ا ین پژوهش از تکنیک استراتژیک می باشد، استفاده شده است و در پایان به ارائه راهبرد به منظور ساماندهی و بهبود عملکرد محله پرداخته شده است .