16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظریات جرم با تاکید بر بافت های شهری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
: پایداری اجنماعی، امنیت، بافت شهری، جرم
پژوهشگران سید نورالدین امیری (نفر اول)

چکیده

رشد سریع مراکز جمعیتی و پیچیده تر شدن مسایل و مشکالت شهرها لزوم توجه به مقوله امنیت روزبروز بیشتر نموده است بطوریکه در دهه های اخیر دیدگاههای گوناگونی پیرامون خشونت و جرم در مراکز جمعیتی بوسیله پژوهشگران و دست اندرکاران مطرح شده است. زیرا امنیت یک مقوله بسیار مهم در زندگی و جوامع بوده است و نبود آن همواره در روند زندگی اختالل ایجاد کرده است. با توجه به گسترش شهرنشینی و بهتبع آن رواج ناامنیهای اجتماعی در شهرها، راهکارهای افزایش امنیت در شهرها ضرورت یافته است.از طرفی افزایش امنیت در شهرها و فضاهای شهری باعث سرزندگی،افزایش شور و شوق، زیبایی فضاها و افزایش تعامالت می شود و نبود آن جرم و خشونت، بزهکاری و فضاهای ناامن پدیدار خواهد شد. در اینجا نظریات مختلف پیرامون خشونت و امنیت در بافت های شهری مورد بحث قرارگرفته، مطالعاتی که مبتنی بر محیط طبیعی، مطالعات اکولوژی اجتماعی و مطالعات نوین که تاثیر محیطهای طبیعی بر جرم در شهر ها هستند؛ در پ ایان از مباحث فوق نتیجه گیری وجمع بندی الزم در رابطه با نظریات مختلف طراحی به منظوری پیشگیری از جرم صورت گرفت hsj.