15 آذر 1402
نسيم قنبري

نسیم قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 077 3122 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
A Corpus-based Study of Linking Adverbials in Iranian EFL Articles and Those of the English Native Speakers
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Linking adverbials, Corpus, position, additive, sequential, adversative, causal
پژوهشگران طیبه گاوداری (دانشجو) ، عباس عباسی (استاد راهنما) ، نسیم قنبری (استاد مشاور)

چکیده

مطالعه حاضر قصد دارد فراوان ترین قیدهای ربط استفاده شده در مقالات منتشر شده توسط نودسندگان ایرانی و نویسندگان بومی انگلیسی را بررسی کند. علاوه بر این ، هدف از اجرای آن یافتن تفاوت بین فراوانی قید های ربط را در مقالات ذکر شده کشف کند. علاوه بر این ، جایگاه قیدهای ربط را در جملات انگلیسی دانشجویان ایرانی بررسی کرده و آنها را با جملات انگلیسی زبانان در متن های نوشتاری مقایسه می کند. به همین منظور ، از بین مقالاتی که در 01 سال گذشته منتشر شده است ، 01 مقاله انگلیسی نوشته شده توسط دانشجویان دانشگاه های ایران و 021 مقاله نوشته شده توسط نویسندگان بومی انگلیسی ربان بر اساس یک روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شد. بخشهای بحث و نتیجه گیری این مقالات به عنوان مجموعه اصلی تحقیق حاضر استفاده شد زیرا این بخشها بیشتر از زبان نویسندگان بیان می شود. برای ترسیم هدف استفاده شد. قیدهای ربط مقاله لیو ( 2008 ) که شامل 001 قید می باشد به عنوان مبنای AntConc مورد نظر ، از نرم افزار مطالعه حال حاضر استفاده شد. در این مطالعه از فراوانی خام استفاده شده است و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های و مربع خی استفاده شده است. نتایج نشان داد که برای هر دو گروه ، Log likelyhood جمع آوری شده از آزمون های قیدهای اضافه شونده بیشترین استفاده و موارد توالی کمترین استفاده را داشتند. قیدهای تضاد و سببی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند. علاوه بر این ، مشخص شد که نویسندگان ایرانی نسبت به نویسندگان بومی بیش از حد ازقیدها ربط استفاده کرده اند. سرانجام ، نتایج نشان داد که بین جایگاه قید های ربط در جمله بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود دارد. نویسندگان ایرانی بیشتر از انگلیسی زبانان بومی از قیدهای ربط در جایگاه اغازین و میانی استفاده کرده بودند. یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدرسان دانشگاه و مدرسه و زبان آموزان کمک کند.