02 مهر 1402
نسيم قنبري

نسیم قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 077 3122 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله: ایجاد و ارزشیابی معیار ارزشیابی بومی در فضای ارزشیابی نگارش انگلیسی بعنوان زبان خارجه در ایران
  • فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1384)
  • لیسانس آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نگارش زبان دوم
  • ارزشیابی زبان
  • ارزشیابی نگارش
  • نگارش آکادمیک
  • مطالعات روانشناسی زبان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Parisa Abdolrezapour, Sahar Jahanbakhsh ganje, Nasim Ghanbari (2023) Self-efficacy and resilience as predictors of students’ academic motivation in online education PLoS One: 18; 12
2
Parisa Abdolrezapour, Nasim Ghanbari (2022) Emotional-based pedagogy and facilitating EFL learners' perceived flow in online education Frontiers in Psychology: 13; 1-14
3
zohreh sohrabi, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2022) Iranian EFL teachers’ perceptions of writing assessment literacy: a countrywide study Language Testing in Asia: 12; 1-19
4
nasim heidari, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2022) Raters’ perceptions of rating scales criteria and its effect on the process and outcome of their rating Language Testing in Asia: 12; 1-19
5
Nasim Ghanbari, Mostafa Salari (2022) Problematizing Argumentative Writing in an Iranian EFL Undergraduate Context Frontiers in Psychology: 13; 11
6
Zahra Zalzade, Nasim Ghanbari (2022) EFL learners’ anxiety when using LMS and WhatsApp: A mixed-methods study JOURNAL OF ASIA TEFL: 19; 317-326
7
Nasim Ghanbari, Sima Nowroozi (2022) Iranian EFL Teachers’ Challenges and Coping Strategies During COVID-19 Pandemic: A Case Study Qualitative Report: 27; 23
8
Nasim Ghanbari, Sima Nowroozi (2021) The practice of online assessment in an EFL context amidst COVID-19 pandemic: views from teachers Language Testing in Asia: 11; 1-18
9
10
, Fatemeh Nemati, Nasim Ghanbari (2021) Preferred Lexical Access Route in Persian Learners of English: Associative, Semantic or Both caspian journal of neurological sciences: 7; 12
11
Parisa Abdolrezapour, Nasim Ghanbari (2021) The Effect of Positive Psychology Intervention on EFL Learners’ Listening Comprehension JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH: 50; 1-22
12
Nasim Ghanbari, Parisa Abdolrezapour (2021) Using emotional intelligence in an EFL integrated writing assessment Studies in Educational Evaluation: 70; 13
13
پریسا عبدالرضاپور، نسیم قنبری (1399) تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبانآموزان انگلیسی در مهارتهای چهارگانه مطالعات روانشناسی تربیتی: 17; 76-97
14
Nasim Ghanbari, Parisa Abdolrezapour (2020) Group Composition and Learner Ability in Cooperative Learning: A Mixed-methods Study The Electronic Journal for English as a Second Language: ; ،
15
16
Nasim Ghanbari, Hossein Barati (2020) Development and validation of a rating scale for Iranian EFL academic writing assessment: a mixed-methods study Language Testing in Asia: ; 1،21
17
18
, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2019) The Integrative Effect of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on Learners Accuracy in using English Articles Applied Research on English Language: ; 489،510
19
Nasim Ghanbari, Tahere Dehghani, Mohammad Reza Shamsaddini (2016) Discourse Markers in Academic and Non- academic Writing of Iranian EFL Learners Theory and Practice in Language Studies: 6; 1451-1459
20
Fatemeh Rasouli Kashkouli, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2016) The Effect of Van Dijk Discourse Strategies on Iranian EFL Learners’ Writing Proficiency Theory and Practice in Language Studies: 6; 819-829
21
, Nasim Ghanbari, Fatemeh Nemati (2016) Examining Five Behaviors Conducted by Two Groups of Novice and Experienced Raters in Two Rating Processes international journal of applied linguistics and english literature: ; 199،211
22
Nasim Ghanbari, Fatemeh Esmaili, Mohammad Reza Shamsaddini (2015) The Effect of Using Authentic Materials on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Learning Theory and Practice in Language Studies: 5; 2459-2468
23
Nasim Ghanbari, Azade Karampourchangi, Mohammad Reza Shamsaddini (2015) An Exploration of the Effect of Time Pressure and Peer Feedback on the Iranian EFL Students' Writing Performance Theory and Practice in Language Studies: 5; http://academypublic
24
Nasim Ghanbari, Hossein Barati (2014) Iranian EFL writing assessment: The agency of rater or rating scale? International Journal of Language Testing: 4; 204-228
25
Nasim Ghanbari, Hossein Barati, Ahmad Moinzadeh (2012) Rating Scales Revisited: EFL Writing Assessment Context of Iran under Scrutiny Language Testing in Asia: 2; 83-100
مقالات در همایش ها
1
نسیم قنبری (1401) تحلیل انتقادی چالش های زبانی خلیج فارس: کدام دستاورد؟ اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس، ایران¡ بوشهر
2
نسیم قنبری (1400) جهان پساکرونا و بازتعریف مفاهیم ارزشیابی: تقلب به مثابه افسانه هجدهمین همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا، ایران¡ مشهد
3
Nasim Ghanbari (2021) PROBLEMS OF IRANIAN EFL STUDENTS DEALING WITH ARGUMENTATIVE WRITING IN AN EAP CONTEXT 1st National Conference on Recent Developments in English Language Teaching, Literature and Translation, Iran, Shiraz
4
Zahra Zalzade, Nasim Ghanbari (2021) EFL learners' anxiety when using LMS and WhatsApp: a mixed-methods study The second national conference on P.C.K. in ELT, Iran, Bushehr
5
Nasim Ghanbari (2021) The Experience of a Change in an Iranian ESP Program: Implications for ESP Teachers‟ Professional Development First International Conference on Narratives on Teaching/Learning Language, Iran, Ahvaz
6
پریسا عبدالرضاپور، نسیم قنبری (1399) مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان در زمان بحران کووید 19 همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
7
زینب قنبریان، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1399) مسیر مرجح دستیابی به واژگان ذهنی در فراگیران زبان انگلیسی: استحکام تداعی، معنایی و یا هر دو نخستین کنگره ملی-دانشجویی علوم شناختی
8
9
نسیم قنبری (1398) ارزشیابی نگارش: چالش های موجود، چشم اندازهای آینده نخستین همایش بین المللی مطالعات زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان (آموزش، ترجمه و ترجمه شفاهی، ادبیات)
10
نسیم قنبری (1397) معیارهای ارزشیابی در ارزشیابی نگارش: چالشهای موجود و افق های آینده آینده پژوهی در آموزش زبان انگلیسی و ادبیات
11
نسیم قنبری (1397) ساختار گروهی و توانایی های فراگیران در یادگیری گروهی: مطالعه ترکیبی ششمین همایش بین المللی گرایش های نو در آموزش و ارزشیابی زبان انگلیسی
12
نسیم قنبری، طناز دوکوهکی (1397) برداشت مصححین از میزان بسندگی نویسنده و تاثیر آن بر ارزشیابی آنها از متن دومین همایش ملی مطالعات زبان انگلیسی: رویکرد زبانشناسی کاربردی به EFL
13
نسیم قنبری (1397) ارتقای انصاف در ارشیابی نگارش: تاثیر آگاهی نویسنده از معیارهای ارزشیابی دومین همایش ملی مطالعات زبان انگلیسی: رویکرد زبانشناسی کاربردی به EFL
14
15
نسیم قنبری، حسین براتی (1392) ایجاد و اعتبار سازی معیار ارزشیابی در ارزشیابی نگارش رشد حرفه ای در آموزش معلم زبان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
مینا محمدیان، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) The Effect of PowerPoint-Enhanced Teaching on Iranian EFL Learners` Oral Production
6
قنبریان زینب ، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1400) An Investigation of Iranian EFL Learners’ Mental Lexicon Organization through Lexical Access Strategies
7
امیری وحیدالله ، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) Investigating the Use of Vocabulary Learning Strategies among Afghan EFL Students (A Case Study of Badakhshan University)
8
9
زهره سهرابی شکفتی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1400) Writing Assessment Literacy: Iranian EFL Teachers’ Knowledge, Beliefs, and Practices
10
11
طیبه گاوداری، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) A Corpus-based Study of Linking Adverbials in Iranian EFL Articles and Those of the English Native Speakers
12
13
14
15
16
17
زارع زاده اقلیما ، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1396) The Impact of Linguistic Context and Cognate Status on Language Switch in Persian-English and English-Persian Bilinguals
18
19
20
21
22
سلیمان شاه محمدی ، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1395) The Effect of Planning Time and Task Types on L2 Writer's Performance in Different Contexts of Elicitation
23
صاحب مستوفی، نسیم قنبری، فاطمه نعمتی (1395) EFL raters’ expertise and variability in essay rating behavior
24
25
26
فاطمه رسولی کشکولی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1394) تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
کتاب
1
نسیم قنبری (1394) نگارش در اطراف جهان: راهنمایی بین فرهنگی شابک:978-600-102-707-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!