15 آذر 1402
نسيم قنبري

نسیم قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 077 3122 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از انگلیسی دریایی استاندارد: مطالعه موردی برج کنترل های بنادر استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ESP, maritime English, SMCP, VTS, VTS officers
پژوهشگران مرتضی آبادی (دانشجو) ، محمدرضا شمس الدینی (استاد راهنما) ، نسیم قنبری (استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه به بررسی انگلیسی دریا یی استاندارد در برج کن رتل های )ایستگاه های ساحلی( بنادر استان بوشهر می پردازد. در ابتدا از نفرات مورد مطالعه یک پیش آزمون، بر اساس دانش قبلی آنها و همچن ن ی جزوه ی ب ن ی المللی استانداردهای مکالمه دریا یی گرفته شد. سپس یک دوره ی یک هفته ای ) چهارجلسه ی دو ساعته( بر اساس یک جزوه ی طراحی شده ی جدید برگزار گردید. جزوه شامل مکالمه های پایه، واژه های تخصصی و توضیحات آنها به انگلیسی ساده و روان طراحی شده بود. کلیه ی واژه های کلیدی در عبارات به شکل پررنگ تایپ شدند تا اهمیت آنها در یک عبارت نشان داده شود. همچن ن ی در قسمت آخر جزوه، یک بخش شامل مقایسه ی انگلیسی دریا یی و انگلیسی عمومی قرار دا ده ش د ت ا تفاوت های هر دو را نشان دهد. پس از اتمام دوره، کارکنان در پس آزمون که سوالات آن بر مبنای جزوه ی جدید طراحی شده بود، ر شکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصی نف و آزمون T استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که دوره ی آموز ر سی و جزوه طراحی شده ی جدید باعث بهبود یادگ تی ر شکت کنندگان و دامنه ی واژگان آنها گردیده است. نتایج تحقیق دارای کاربرد های مفیدی برای طراحان دوره های آموز ر سی دریا یی، نویسندگان کتاب های آموز ر سی و آموزگاران انگلیسی برای اهداف ویژه می باشد.