15 آذر 1402
نسيم قنبري

نسیم قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 077 3122 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نوع تکلیف نگارش (یعنی تلفیقی در مقابل مستقل) بر سطح اضطراب دانشآموزان: یک مطالعه ترکیبی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Independent writing, Integrated writing, EFL learners, writing assessment, writing anxiety
پژوهشگران مریم عوض آقایی (دانشجو) ، نسیم قنبری (استاد راهنما) ، عباس عباسی (استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع تکلیف آزمون نگارش (یعنی نگارش تلفیقی در مقابل نگارش مستقل) بر سطح اضطراب نوشتن آزمون دهندگان انجام شد. بر اساس طرحی ترکیبی، 40 نفر از زبان آموزان ایرانی در دو گروه دست نخورده در این مطالعه شرکت کردند. برای اندازه گیری سطح اضطراب دانش آموزان از پرسشنامه اضطراب نوشتن زبان دوم (SLWAI) توسط چنگ (2004) استفاده شد. علاوه بر این، از دانش آموزان گروه تلفیقی خواسته شد تجربیات خود را از انجام هر دو نوع تکلیف نگارش از طریق یک پرسشنامه باز بیان کنند. نتایج آزمون تی نمونه های مستقل نشان داد که نوع تکلیف نوشتاری تلفیقی در مقایسه با تکلیف مستقل، سطوح بالاتری از اضطراب نوشتن را القا می کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل تجربیات دانش آموزان در گروه تلفیقی نشان داد که محدودیت های زمانی عامل اولیه اضطراب زا هنگام خواندن برای نوشتن است. همچنین، دانش آموزان به دلیل مشکلاتی که در انجام تکلیف خواندن برای نوشتن با آن مواجه بودند، تکلیف نگارش فقط نوشتن را به تکلیف خواندن برای نوشتن ترجیح دادند. یافته های مطالعه حاضر چندین پیامد آموزشی را برای شیوه های موثر خواندن برای نوشتن در ارزیابی نگارش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارائه می کند. نتایج آزمون تی نمونه های مستقل نشان داد که نوع تکلیف نوشتاری تلفیقی در مقایسه با تکلیف فقط نوشتن، سطوح بالاتری از اضطراب نوشتن را القا می کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل تجربیات دانش آموزان در گروه تلفیقی نشان داد که محدودیت های زمانی عامل اولیه اضطراب زا هنگام خواندن برای نوشتن است. همچنین، دانش آموزان به دلیل مشکلاتی که در هنگام انجام تکلیف خواندن برای نوشتن با آن مواجه بودند، تکلیف فقط نوشتن را به تکلیف خواندن برای نوشتن ترجیح دادند. یافته های مطالعه حاضر چندین پیامد آموزشی را برای شیوه های موثر خواندن ببرای نوشتن در ارزیابی نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارائه می کند.