02 اسفند 1402
رحيم نيكخواه

رحیم نیکخواه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغی
تلفن: 07731221372
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1402) بررسی اثر اسانس و موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس علوم و فنون باغبانی ایران: 24; 367-376
2
3
Rahim Nikkhah, , Mohammad Reza Naghavi, Mauro Cresti, Monica Scali, Mehdi Haddadinejad (2021) Application of SSR Markers for Characterization of Genetic Diversity within Iranian Grapevine Cultivars (‘Askari’ and ‘Keshmeshi’) Horticulture Environment and Biotechnology: VOL.51,NO.1; 39-44
4
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1397) پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم آبیاری به زراعی کشاورزی: ; -،-
5
Mehdi Haddadinejad, , Mohammad Reza Naghavi, Rahim Nikkhah (2011) Genealogy and Molecular Diversity of Iranian Grapevine Progenies Journal of Agricultural Science and Technology: 13; 1147-1164
مقالات در همایش ها
1
شایسته زارع، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی (1402) افزایش ماندگاری قارچ خوراکی با استفاده از اسانس آویشن شیرازی میکروکپسوله شده بر پایه آلژینات سدیم سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
مریم حسینی، رحیم نیکخواه، محمد علی میر حسینی (1402) بررسی ویژگی های میوه دهی و عملکردی پنج رقم تجاری گوجه فرنگی منطقه بوشهر سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
3
فریبا زنگویی، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی (1402) 1 افزایش عمر پس از برداشت قارچ دکمهای از طریق پوشش فعال بر پایه کربوکسی متل کلراید سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
4
فریبا زنگویی، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی (1402) بررسی اثر فیلم آلژینات سدیم حاوی اسانس نعناع فلفلی بر برخی ویژگی های کیفی پس از برداشت قارچ دکمه ای سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
5
محمد عظیم قویاش، رحیم نیکخواه، سالم مرمضی، ظهورالدین نوری (1402) بررسی اثربرخی اسانس های گیاهی بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
6
ظهورالدین نوری، محمد هدایت، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1402) واژه های کلیدی: آنتوسیانین، اسانس، پس از برداشت و پوسیدگی. سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
7
مریم حسینی، رحیم نیکخواه، محمد علی میر حسینی (1402) مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی پنج رقم تجاری گوجه فرنگی کشت شده در بوشهر سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
8
شایسته زارع، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی (1402) بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های کیفی پس از برداشت قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
9
محبوبه صنوبری، رحیم نیکخواه، محبوبه احمدی (1402) تعیین مناسب ترین بستر کشت نشاء کدو مسمایی رقم SPADA اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند، ایران، میناب
10
تکاوران ایوب ، رحیم نیکخواه، مختار زلفی باوریانی (1400) 1 تاثیر دفعات محلولپاشی نانوکودNPKبر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
11
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ میکوریز) Glomus mosseae و Glomus intraradices ( بر برخی عوامل فیزیولوژک گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
12
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشهی خرما رقم کبکاب دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
13
آتشی راضیه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی (1400) تأثیر عصاره جلبک دریایی، موسیلاژ اسفرزه و دما بر کیفیت و عمر مفید انباری گوجه فرنگی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
14
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1400) )Fragaria × ananassa Duch( افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی با استفاده از موسیلاژ و اسانسهای گیاهی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
15
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر نانوسیلیس و آب فعال شده با پلاسما بر کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
16
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر عصاره آویشن و جلبک روی کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
17
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر بستر کشت و عصاره بر روی فنل و فلاونوئید کل در گیاه نعناع فلفلی )piperita L. دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
18
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر کاربرد جلبک دریایی و گیاه مورینگا بر روی صفات کاروتنوئید و وزن تر و خشک گیاه )Mentha piperita L.( نعناع فل دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
19
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه( Glomus intraradices و Glomus mosseae ) ای بر برخی صفات فیزیو-بیوشیمایی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
20
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه ای ( Glomus intraradices و Glomus mosseae )بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
21
دوست بین ناهید ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، هوشمندی دهنوی نیره (1400) بررسی تاثیر جلبک دریایی و کود دامی بر بهبود رشد چمن آفریقایی تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
22
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، علی محمد صنعتی، دوست بین ناهید (1400) تأثیر نانو سیلیس و انواع بسترهای کشت بر ویژگیهای مورفولوژیک گل مغربی زیر تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
23
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیرمیکوریزا برمحتوای رنگدانه های کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
24
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1400) افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت میوه توتفرنگی رقم پاروس با ترکیبات گیاهان دارویی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
25
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر جلبک دریایی و عصاره برگ مورینگا بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
26
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، علی محمد صنعتی (1400) تأثیر مواد آلی و محلولپاشی نانوسیلیس بر صفات فیزیولوژیکی گل مغربی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
27
دوست بین ناهید ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، هوشمندی دهنوی نیره (1400) استفاده از مواد آلی برای کاهش اثر تنش آللوپاتیک هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
28
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی تاثیرکلات آهن، نانو کلات آهن و اسید هیومیک برشاخصهای رشدی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
29
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاَثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانههای فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
30
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) اثر تنش خشکی و کاربرد کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره گیاه ریحان (Ocimum basilicum) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
31
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) تاثیر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز، میزان پرولین و نشت الکترولیتی گیاه ریحان (Ocimum basilicumتحت تنش خشکی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
32
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانه های فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور
33
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کالت و نانو کالت آهن و پتاسیم بر میزان ویتامین ث گوجه فرنگی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
34
لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، فاطمه شاکری (1396) ارزیابی تاثیر سیلیس بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی میوه انار رقم رباب در مرحله رسیدن چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
35
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
36
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کالت پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37
لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، رضا محمودی (1396) بررسی اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت (1396) تاثیر اسید هیومیک ، کلات آهن و نانو کلات آهن بر جذب آهن و برخی از صفات مورفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن بر جذب آهن و برخی از صفات مرفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر تیمارهای حرارتی و غیر حرارتی بر روی عمر انباری و کیفیت میوه توت فرنگی چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری
41
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تاثیرتیمارهای آب گرم،کلرید کلسیم وپوترسین برروی عمر انبارمانی وکیفیت میوه توت فرنگی(رقم گاویتا) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42
رحیم نیکخواه، مرضیه شمشمی، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی تاثیرمتقابل تغذیه وهرس سبز بربرخی صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگاد اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
43
رحیم نیکخواه، زهرا غلامی، ملک حسین شهریاری، علیرضا بنیان پور (1394) تأثیر عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44
مرضیه شمشمی، رحیم نیکخواه، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی اثرمحلول پاشی عناصر ازت، بر، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگارد سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45
هدا نفر، مسلم درستکار، رحیم نیکخواه، علیرضا مرادی (1393) ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی ارقام انگور ترکمنستان تحت شرایط اب و هوایی زرقان کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46
ابراهیم خواجه ای ، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) تاثیر کلرید سدیم، اسید استیک و آب داغ بر رساندن مصنوعی خرمای کبکاب دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
47
هدا نفر، رحیم نیکخواه، مسلم درستکار، محمد مدرسی (1392) بررسی و مقایسه زمان شکوفایی جوانه ها به منظور کاهش خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره در انگور ارقام ترکمنستان و ایران اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
48
هدا نفر، رحیم نیکخواه، ساسان راستگو، مسلم درستکار (1392) بررسی اثر محلول پاشی عناصر بر و روی بر کیفیت اجزای عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام خارجی انگور و رقم ایرانی رطبی زرقان هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشه ی خرما رقم کبکاب
7
8
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، علی محمد صنعتی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر مواد آلی و محلول پاشی نانو سیلیس در شرایط تنش شوری بر ویژگی های کمی و کیفی گل مغربی
9
10
11
بهنام شهرویی، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، رحیم نیکخواه (1399) بررسی اثر متقابل پوتریسین واشعه فرابنفش بر کیفیت پس از برداشت میوه کنار هندی
12
13
اسلام نژاد علیرضا ، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، رحیم نیکخواه، محمد رضا تسلیم پور (1397) مطالعه گرده افشانی ، سازگاری و انتخاب بهترین رقم گرده زا برای زیتون رقم مانزانیلا
14
فاطمه شاکری علیایی ، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، علیرضا بنیان پور (1396) تأثیر محلول پاشی نانو سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
15
16
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی اثر نانو کلات آهن کلات اهن و اسید هیومیک بر شاخص های رشد نشائ گوجه فرنگی
17
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، علی دیندارلو، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات (1396) اثر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر روی صفات کمی و کیفی ریحان در شرایط تنش خشکی
18
19
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
20
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
21
برزو اسدی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، رحیم نیکخواه (1395) بررسی تاثیر آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی و رشد رویشی پرتقال واشنگتن ناول
22
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، غلامرضا رفیعی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم گوجهفرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
23
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی در دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
24
زهرا غلامی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، علیرضا بنیانپور (1394) تأثیر کاربرد کودNPK ، بور و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
25
سپیده صالح احمدی ، رحیم نیکخواه، حمیدرضا نوریزدان، رحیم خادمی (1394) بررسی عملکرد و کیفیت شش رقم توت فرنگی گلخانه ای در شرایط استان بوشهر
26
ابراهیم خواجه ای ، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) ارزیابی و مقایسه رساندن پس از برداشت خارک کبکاب با خرمای طبیعی (phoenix dactylifera L. cv Kabkab)
27
ابراهیم خواجه ای ، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) ارزیابی و مقایسه رساندن پس از برداشت خارک کبکاب با خرمای طبیعی(Phoenix dactylifera L. cv. Kabkab)
28
کرمی روح اله ، رحیم نیکخواه، مژگان مقرب، محمد مدرسی (1392) بررسی موفولوژیکی ژنوتیپ های انگور ایرانی و خارجی و مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی آنها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!