24 تیر 1403
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه فسیلی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Economic Assessment, solar energy, photovoltaic system, south pars 13 phase platform, life cycle analysis, fossile system
پژوهشگران ابراهیم حیدری (نفر اول) ، رضا روشن (نفر دوم) ، افسانه دهقان (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق، هزینه تولید هر واحد انرژی لازم و ضرررروری سرررزوی فاز 13 پارس جنوبی به دو روش، یزی نیروگاه خورشیدی و دیگری نیروگاه فسیلی )با احتساب دو سناریو یزی قیمت واقعی گازوئیل و دیگری قیمت یارانه ای گازوئیل( از روش تحلیل هزینه چرخه عمر در طول مدت 30 سرررال، مورد معالعه قرار گرفتت نتایج بدسررت دمده از این ارزیابی، نشررا می دهد زه هزینه تولید هر واحد انرژی توسررگ نیروگاه خورشرریدی، برابر 10182 ریال می باشد زه هزینه بدست دمده در مقایسه با هزینه تولید هر واحد انرژی ، توسگ نیروگاه فسیلی با احت ساب قیمت واقعی گازوئیل ) سناریوی اول( ، به مقدار ر 34960 ریال زمتر و با احت ساب قیمت یارانه ای گازوئیل، به مقدار 30596 ریال، زمتر استت همچنین هزینه های ناشی از دلود گی محیگ زیست در بهره گیری از نیروگاه فسیلی، بسیار بالا بوده و خسارات زیادی را در طول عمر مفید سزو زه برابر 30 سال است، به محیگ زیست، دبزیا و سلامت زارزنا روی سزو وارد می زندت