15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي مدل CCAPM تعديل شده با استفاده از تخمين بيزين هزينه هاي معاملاتي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
هزینه معاملاتی، ریسک نقدشوندگی، ریسک مصرف،رویکرد گیبس بیزین
مجله سیاست گذاری اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران صدیقه عیلزاده (نفر اول) ، محمدنبی شهیکی تاش (نفر دوم) ، رضا روشن (نفر سوم)

چکیده

هزینه های معاملاتی در بازارهای مالی نقش تعیین کنندهای در تعیین رفتار معاملاتی فعالین بازار، نقدشوندگی بازار و بازدهی داراییها دارد. در این مطالعه شاخص هزینه معاملاتی موثر هاسبروک )0221 ،) با استفاده از رویکرد گیبس بیزین و مدل رول و بهره گیری از دادههای روزانه قیمت پایانی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9911 تا 9910 برآورد شده است. سپس با ورود دو نوع هزینه معاملاتی هاسبروک )cGibbs )و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش )CSspread )و همچنین ریسک نقدشوندگی در مدلهای سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف، به تعدیل این مدلها پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که ریسک مصرف ارائه شده در مدل این مطالعه قدرت محدودی در توضیح بازدهی مورد انتظار سهام دارد. اما ریسک نقدشوندگی تاثیر مثبت و معنیداری بر بازدهی مورد انتظار سهام دارد به طوری که با افزایش ریسک نقدشوندگی، بازدهی مورد انتظار سهام نیز افزایش مییابد. همچنین بررسی مدل ارائه شده نشان میدهد که هزینه های معامالتی بر بازدهی مورد انتظار سهام نقش موثر و معنیداری دارد. به عبارتی این مطالعه به صورت نظری و تجربی از نقش موثر نقدشوندگی و هزینه های معاملاتی در قیمتگذاری داراییها حمایت میکند