15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر قیمت حامل های انرژی بر سرمایه گذاری شرکت های صنعتی منتخب در ایران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
قیمت حامل های انرژی، سرمایه گذاری، اثر اندازه بنگاه، اثرنامتقارن قیمت حامل های انرژی، ایران
پژوهشگران عباس زاده مجتبی (دانشجو) ، رضا روشن (استاد راهنما) ، ابراهیم حیدری (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: سرمایه گذاری در بخش صنعت می تواند موتور محرکه ی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران باشد. بدون شک، یکی از ملزومات رشد صنعت استفاده از انواع حامل های انرژی می باشد. آمارها نیز نشان می دهد که یکی از عمده ترین بخش های مصرف انرژی، بخش صنعت کشور می باشد. از طرف دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند باعث افزایش هزینه های بخش صنعت گردد. از این رو، آگاهی از میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری در بخش صنعت از افزایش قیمت حامل های انرژی یا ارزش سوخت مصرفی برای برنامه ریزان و صنعتگران ضروری می باشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، برآورد و بررسی رابطه بین قیمت حامل های انرژی و سرمایه گذاری در سطح بنگاه های صنعتی منتخب در ایران است. همچنین، برآورد و بررسی تاثیر تغییر قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها با توجه به اندازه آنها در ایران و برآورد و بررسی رابطه متقارن و یا نامتقارن قیمت حامل های انرژی با سرمایه گذاری در سطح بنگاه های صنعتی در ایران، از دیگر اهداف این پژوهش می باشد روش‏شناسی: در این پژوهش، تاثیر قیمت حامل های انرژی، اندازه بنگاه، میزان فروش و سرمایه گذاری دوره قبل بر سرمایه گذاری بخش صنعت ایران، در بازه ی زمانی 1397-1382 با استفاده از داده های پانل و مدل اثرات ثابت و تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته‏ها: با توجه به یافته های پژوهش در طول دوره بررسی، اثر قیمت حامل های انرژی (ارزش سوخت مصرف شده) بر سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی، منفی ولی بسیار کوچک است. ضرایب تأثیرگذاری سرمایه گذاری دوره قبل، میزان فروش، و اندازه ی صنعت بر روی سرمایه گذاری آن مثبت بوده است. نتیجه‏گیری: نتایج نشان می دهد که افزایش ارزش سوخت مصرفی بنگاه ها، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح بنگاه ها می شود. سرمایه گذاری در بنگاه های بزرگ صنعتی بیشتر از بنگاه های کوچک صنعتی از تغییرات قیمت حامل های انرژی تاثیر می پذیرد به گونه ای که برای بنگاه های بزرگتر، اثر ارزش سوخت مصرفی بر سرمایه گذاری بنگاه مثبت گردیده؛ همچنین اثر تغییر قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری بنگاه ها نامتقارن است.