15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: تمرکزصنعتی، شدت مصرف انرژی، پانل دیتا، واردات کالاهای سرمایه ای، صنایع ایران
پژوهشگران سیما حاجبی فرد (دانشجو) ، رضا روشن (استاد راهنما) ، ابراهیم حیدری (استاد مشاور)

چکیده

زمینه ی اصلی پژوهش بررسی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران می باشد که با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه صنعت در اقتصاد کشور و نقش پررنگ انرژی به عنوان یک عامل مهم در بخش صنایع، حائز اهمیت است که میزان شدت مصرف انرزی در صنایع مورد بررسی قرار گیرد تا در جهت بهبود عملکرد صنایع و کاهش شدت مصرف انرژی گام های موثری برداشته شود .هدف اصلی مطالعه تلاش برای افزایش بهره وری از منابع انرزی می باشد چرا که اهمیت بالای انرژی در تمام جوانب زندگی انسان ها بر همگان آشکار است و تلاش ها بر کاهش میزان مصرف انرزی دلالت دارد. از میان تمامی مصرف کنندگان انرژی، بخش صنعت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و از آنجا که بخش صنعت پله ای برای رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی می باشد پس لازم است میزان مصرف شدت انرزی در بخش صنعت بررسی و مطالعه شود و در راستای بهبود مصرف انرژی در این بخش برای رسیدن به اهداف اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود. برای انجام این مطالعه ابتدا با بررسی میزان مصرف انرژی در صنایع، جامعه ی آماری متشکل از صنایع ایران و نمونه ی آماری صنایع با کدهای 2رقمی آیسیک جهت مطالعه هستند. با توجه به محدودیت برای جمع آوری داده ها به صورت میدانی، به جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و با استناد به داده های مرکز آمار ایران؛ متغیرهای مدل جمع آوری شده اند. متغیرهای مدل شامل متغیر قیمت حامل های انرژی، تمرکز صنعتی محاسبه شده به روش هرفیندال-هیرشمن و آنتروپی نسبی و واردات کالاهای سرمایه ای به عنوان متغیرهای مستقل و تاثیرگذار بر متغیر وابسته که شدت مصرف انرژی می باشد. متغیرها از نوع داده های ترکیبی می باشند. پس مدل متناسب با متغیرها پس از آزمون های تشخیص نوع داده ها؛ مدل پانل دیتا یا داده های پانلی شناخته شد. به دنبال تشخیص مدل مناسب برای تخمین متغیرهای حاضر در مدل با انجام آزمون مانایی متغیرها، متغیرها جهت تخمین وارد برنامه ایویوز گردید تا مراحل تخمین انجام شود. یافته‏های پژوهش نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، افزایش میزان تمرکز صنعتی باعث افزایش شدت مصرف انرژی شده و شدت مصرف انرژی صنایع با واردات کالاهای سرمایه ای نیز ارتباط مستقیمی دارد. از دیگر سوی، کاهش افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شدت مصرف انرژی در صنایع ایران شده است نتیجه‏ ی حاصل از این مطالعه بر این ا