01 مرداد 1403
صديقه هاشم نيا

صدیقه هاشم نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 07733441494
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
pegah dehghani, Sedigheh Hashemnia, Zaynab Mokhtari (2024) A Comparative Analysis of the Interaction between Donepezil and Albumin with and Without a ZnO/Chitosan Quantum Dot Nanocomposite ChemistrySelect: 9; 1-15
2
, Majid Hashemi, Sedigheh Hashemnia, Zahra Solati (2024) Proposing a Selective Electrochemical Sensor for Pb2+ Prepared from Fish-Waste-Derived Hydroxyapatite/Gelatin nanocomposite ChemistrySelect: 9; 1-10
3
4
5
Soodeh Noroozi, Sedigheh Hashemnia, Zaynab Mokhtari (2022) Facile synthesis of cube-shaped Fe3O4 mesoporous nanoparticles and their application for electrochemical determination of Cu (II) in aqueous solutions through the mediating effect of indigo carmine Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 286; 116057
6
Sedigheh Hashemnia, , Zaynab Mokhtari (2021) study of the interactions between ephedrine and human serum albumin based on spectroscopic, electrochemical and docking assessments JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 118058; online-12 pages
7
Fatemeh Mehrjo, Majid Hashemi, Zahra Solati, Sedigheh Hashemnia (2021) Biosynthesis of ZnO Nanosheets Decorated with Pd Nanoparticles and Their Application for Electrochemical Investigation of Ethanol Electrocatalysis: 12; 272-282
8
Sedigheh Hashemnia, Hajar Zarei, Zaynab Mokhtari, Mohammad Hossein Mokhtari (2021) An investigation of the effect of PVP-coated silver nanoparticles on the interaction between clonazepam and bovine serum albumin based on molecular dynamics simulations and molecular docking JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 323; 114915-...
9
10
11
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, , Enayatollah Bahman Jahromi (2020) Synthesis of Symmetrically Substituted - Diketimine (Vinamidine) Derivatives from Vinamidinium Salts Using Amine Exchange ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 1،710
12
13
14
15
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, , (2020) Synthesis and Characterization of New Quinoline Bounded Pentamethine Cyanine Dyes ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 1،5
16
17
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2019) Synthesis and Characterization of New Pyrido- and PyrazoloPyrimidine Derivatives Using 2-Substituted vinamidinium Salts Chemistry of Heterocyclic Compounds: ; 1087،1091
18
صدیقه هاشم نیا، سحر دهقانی، محمود پاک نیت جهرمی (1397) تهیه و تعیین مشخصات نانوذره کاتالاز شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 1،1
19
راضیه حسینی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1397) سنتز سبز نانوساختار مشبک صفحه ای روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا و بررسی عملکرد فتوکاتالیزوری و الکتروکاتالیزوری آن شیمی کاربردی: ; 275،285
20
زهرا حسینی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1396) سنتز سبز نانوساختار مشبک صفحه ای روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا و بررسی عملکرد فتوکاتالیزوری و الکتروکاتالیزوری آن شیمی کاربردی: ; ،
21
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2017) Synthesis of New Pyrazole Derivatives Using Vinamidinium Salts Organic Chemistry Research: ; ،
22
23
Sedigheh Hashemnia, Zaynab Mokhtari, , (2015) effect of covalent attachment of neomycine on conformational and aggregation properties of catalase Indian Journal of Biochemistry: ; 189،195
24
25
26
27
28
29
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new metal-free 1,4,8,11,-tetraaza14annulene derivatives using 2-heteroaryl-substituted trimethinium salts JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 821،827
30
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new dibenzo-tetraaza and dibenzo-dioxadiaza[14]annulene derivatives unsing 3-bromo-substituted vinamidinium salt. SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1931،1938
31
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new malonaldehyde derivatives using 2-heteroaryl-substituted trimethinium salts TETRAHEDRON LETTERS: ; 321،323
32
مقالات در همایش ها
1
حکیم حمید، صدیقه هاشم نیا (1396) رفتار الکتروشیمیایی نقاط کوانتمی کربنی تهیه شده بوسیله دوپامین دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی
2
صدیقه هاشم نیا، فاطمه نورمحمد (1393) تعیین ولتامتری دوپامین در حضور اوریک اسید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نقره دهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران
3
صدیقه هاشم نیا، زهرا حامی مهکویه (1392) انتقال الکترون مستقیم سیتوکروم سی روی سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذره نقره بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران
4
صدیقه هاشم نیا، زینب مرادی (1392) مطالعات اسپکتروسکوپی برهم کنش دوپامین با کاتالاز شانزدهمین کنگره شیمی ایران
5
زهرا نوروزی، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، مریم سپرهم (1392) مطالعه مولکولی میگوی ببری سبز P. semisulcatus و زیرگونه آنpersicus P. semisulcatus با اسفاده از D- loop میتوکندری هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
6
احسان زارعی، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، زهرا نوروزی (1392) تعیین توالی cDNA هورمون مهارکننده پوست اندازی ( MIH ) در میگوی ببری سبز خلیج فارس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 17 تیر 92 دانشگاه تهران تهران
7
مریم سپرهم، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، احسان زارعی (1392) مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز semisulcatusPenaeus و زیرگونه آن، Penaeus semisulcatus persicus بااسفتاده از ناحیه 16S rRNA-tRNAval میتوکندری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 17 تیر 92 دانشگاه تهران تهران
8
Mehdi Mohammadi, , Sedigheh Hashemnia, , (2010) Study on nutritional composition and mineral content of red seaweeds (eight species) from the Persian Gulf intertidal areas International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010: IMAPS2010, IRAN, Shiraz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، فاطمه باقری، محمد هدایت، صدیقه هاشم نیا (1401) سنتز پلیمرهای ابر جاذب بر پایه سلولز استخراج شده از ضایعات درخت خرما دانشگاه خلیج فارس
2
اسماعیل تماری، صدیقه هاشم نیا، طیبه صفرپور (1401) تولید رنگ ضد خوردگی با افزودن کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی خلیج فارس به رنگ پایه اپوکسی دانشگاه خلیج فارس
3
4
پایان‌نامه
1
2
3
4
خواجوی فرد فاطمه ، صدیقه هاشم نیا، اسماعیل تماری (1400) مطالعه اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی برهمکنش آلبومین سرم انسانی و افدرین
5
6
7
8
پیمان جعفری، اسماعیل تماری، صدیقه هاشم نیا (1398) بهینه سازی خاصیت ضد خوردگی رنگ ها با پایه اپوکسی به روش الکتروشیمیایی
9
فاطمه حمایتی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1398) سنتز هیدروژل پلیمری حاوی نانوذرات نقره
10
عبدالرضا دارا، محمود پاک نیت جهرمی، صدیقه هاشم نیا (1398) پردازش وآنالیز صوت حاصل از شعله نوسانی حهت تعیین میزان آلودگی پساب های صنعتی
11
12
صابر نگهداری، صدیقه هاشم نیا، منصور طرفی موزان زاده، صادق کریمی (1397) مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی
13
فاطمه مهرجو، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1396) سنتز سبز نانوذرات ZnO/Pd با استفاده از جلبک دریایی
14
15
16
سحر دهقانی، صدیقه هاشم نیا، محمود پاک نیت جهرمی (1395) مطالعه فعالیت و ساختار نانو ذره کاتالاز
17
18
پیام سیده مرجان ، صدیقه هاشم نیا، سید مجید هاشمی (1395) مطالعه ی ساختاری و الکتروشیمیایی آنزیم کاتالاز متصل شده به نانوذره نقره
19
20
21
22
صفورا ذوفنون، صدیقه هاشم نیا، محمود پاک نیت جهرمی (1394) سنتز و مطالعات الکتروشیمیایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با دوپامین
23
زهرا اعتمادی، صدیقه هاشم نیا، زهرا صولتی دالکی (1394) سنتز و بررسی الکترو شیمیایی نانوذرات معناطیسی آهن عامل دار شده با سیتو کروم سی
24
خضر شورکی، عبدالمحمد مهران پور، صدیقه هاشم نیا (1394) سنتز نمکهای وینامیدینیوم جدید با استفاده از واکنش های تعویض امین
25
26
27
زینب بهروزی، صدیقه هاشم نیا، مریم عباسی طریقت (1392) مطالعه و ساختار و عملکرد کاتالاز با دوپامین اصلاح شده با رنگهای فنازین
28
زینب مرادی، صدیقه هاشم نیا، مریم عباسی طریقت (1392) مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز در حضور دوپامین
29
زارعی محمودابادی احسان ، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا (1392) جداسازی و مطالعه مولکولی هورمون MIH در میگوی ببری سبز (Penaeuse semisulcatus)
30
کتاب
1
رضا یوسفی، علی اکبر موسوی موحدی ، صدیقه هاشم نیا (1388) بیوشیمی مفهومی شابک:ISSBN978-964-03-5955-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!