02 اسفند 1402
ساسان راستگو

ساسان راستگو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی
تلفن: 1327
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

تحصیلات

  • لیسانس مهندسی کشاورزی- باغبانی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، ساسان راستگو (1402) ارزیابی رابطه بین عملکرد و صفات زراعی در برخی ژنوتیپهای کنجد با استفاده از تحلیل عاملی پژوهش های کاربردی زراعی: دوره 35; 88-109
2
Sasan Rastgoo, Fatemeh Bemani, Hamidreza Nooryazdan, (2023) Improving fruit set and yield of tissue cultured date palm cv. Berhi by using a combined pollination technique Advances in Horticultural Science: 37 (2); 197-208
3
Sasan Rastgoo (2022) Induction of somatic embryogenesis in Tecomella undulata (Sm.) Seem using a pistillate explant INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY: 60(6); 413-422
4
ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1400) باززایی درون شیشه ای انارشیطان (Tecomella undulata (Sm.) Seem): بررسی پتانسیل رویان زایی سوماتیکی در ریزنمونه تخمدان تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 29; 349-362
5
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1397) ارزیابی نوع پایه، غلظت ساکاروز و سیستم حمایت کننده محیط کشت در گیرایی و سازگاری ریزپیوندی لیموی آب (Citrus aurantifulia) بیوتکنولوژی کشاورزی: ; 1،17
6
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، قاسم پرمون (1396) تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه ای فرآیند و کارکرد گیاهی: ; 153،167
7
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195،208
8
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلولپاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195208
9
10
محمد مدرسی، ساسان راستگو (1392) واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) به تنش گرما علوم گیاهان زراعی ایران: ; 59،67
11
Sasan Rastgoo, B. Raju, B.N. Sathyanarayana (2011) In Vitro Regeneration from Pummelo (Citrus grandis Osbeck.) Cotyledon-Derived Callus Acta Horticulturae: 890; 139-148
12
Sasan Rastgoo, B. Raju, B.N. Sathyanarayana (2009) Optimization of growth regulator and culture medium for in vitro regeneration of pummelo (Citrus grandis [L.] Osbeck.) Indian Journal of Horticulture: 66; 423-428
مقالات در همایش ها
1
سید یعقوب سادات، ساسان راستگو، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1402) بررسی اثر تیمار های آب گرم و ملاتونین بر درصد کاهش وزن و پوسیدگی میوه انار رقم رباب طی دوره انبار مانی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
محمد علی دادجو، ساسان راستگو (1401) تاثیر کود زیستی EM و اسیدهیومیک بر برخی از عناصر بوته توتفرنگی ( Fragaria × ananassa ( رقم سلوا ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
3
سپیده اکبری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1400) تاثیر نانو کود سیلیسیوم بر خصوصیات مورفولوژی گل میمون ) (Antirrhinum majusتحت تنش خشکی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
4
سپیده اکبری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1400) بررسی تأثیر نانوکود سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و محتوای پرولین شاخساره در گل میمون ( تحت تنش خشکیAntirrhinum majus L. هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
5
ملک حسین شهریاری، فرشته رامجردی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) بهبود عملکرد دو رقم کاهو و کاهش تنش شوری با کاربرد زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) بررسی ریزازدیادی رقم رباب انار در شرایط درون شیشه ای دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای رقم انار شیرین شهوار با استفاده از جوانه جانبی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8
سحر اشعری، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی
9
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) مقایسه ی نوع پایه و سیستم های حمایت کننده محیط کشت در گیرایی ریز پیوندی لیمو آب نهمین کنگره علوم باغبانی
10
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) اثر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و پینه زایی لیموی آب شیراز (Citrus × aurantifolia) نهمین کنگره علوم باغبانی
11
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی سیستم های حمایت کننده محیط کشت و غلظت ساکارز بر تندش بذر چند نوع مرکبات نهمین کنگره علوم باغبانی
12
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مقایسه پرآوری انار رقم میخوش و محلی دشتستان (Punica granatum L.) نهمین کنگره علوم باغبانی
13
محمد هدایت، ساسان راستگو، مهین ناطق (1394) بررسی نشاء گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) تهیه شده در بستر بدون خاکحاوی ضایعات کشاورزی نهمین کنگره علوم باغبانی
14
15
ساسان راستگو، سحر اشعری، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16
ساسان راستگو، فاطمه اسدی، محمد هدایت (1394) بررسی تحمل شوری در لیموی آب شیراز (Citrus aurantifolia Swing.) و تأثیر پوترسین و نوع کاربردش برکاهش رشد ناشی از شوری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای انار رقم میخوش(Punica granatum L) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) اثر زئولیت بر محتوای پرولین سدیم پتاسیم و برخی ویژگی های کاهو Lactuca sativa var taftan تحت شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مورفولوژیکی کاهو Lactuca sativa L. var. Taftan تحت تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
20
ساسان راستگو، نسیم محمدی، محمود ایزدی (1394) بهبود میوه نشینی درختان خرمای برحی کشت بافتی با انتخاب منبع گرده و زمان گرده افشانی مناسب دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
21
ساسان راستگو، مهناز مزارعی، رحیم خادمی (1394) نقش عناصر روی و بور در بهبود میوه نشینی و عملکرد درختان خرمای برحی کشت بافتی دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
22
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، سولماز فتح العلومی (1394) اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا چهارهمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
23
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، سولماز فتح العلومی (1394) تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصرغذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا چهارهمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
24
سکینه جوکاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو، ابوذر جوکاری (1393) اثر تنظیم کنند های رشد بر پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت درون شیشه ای اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
25
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) بررسی تفاوت القای پینه زایی در ریز نمونه های مختلف کنار بنگالی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) مقایسه بررسی پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت بافت دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، سولماز فتح العلومی (1393) تاثیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر رنگیزه های فتوسنتزی خیار گلخانه ای سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
28
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، سولماز فتح العلومی (1393) تاثیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
29
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، سولماز فتح العلومی (1393) اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، ایران، اردبیل
30
هدا نفر، رحیم نیکخواه، ساسان راستگو، مسلم درستکار (1392) بررسی اثر محلول پاشی عناصر بر و روی بر کیفیت اجزای عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام خارجی انگور و رقم ایرانی رطبی زرقان هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31
عباس پیراسته، محمد هدایت، ساسان راستگو (1392) تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر ریز افزایی کنار هندی (.Ziziphus mauritania lamk) هشتمین کنگره علوم باغبانی
32
33
ساسان راستگو، رزاز مریم (1389) EFFECTS OF BENZYLADENINE AND SALICYLIC ACID ON GROWTH AND FLOWERING OF ORIENPET HYBRID LILY 'BELTADONNA' IN FIRST RECULTURE دومین سمپوزیوم بین المللی جنس لیلیوم، ایتالیا، پشیا
34
Sasan Rastgoo (2010) Study on effects of salinity, a phosphate-solubilising biofertilizer and their interaction effect on seed germination and vegetative growth of two solanaceous crops First international conference of soil and roots engineering relationship, Iran, Ardebil
35
ساسان راستگو، شهربانو گرمسیری (1388) بررسی اثرات سطوح مختلف شوری، کود زیستی فسفاته بارور 2 و برهمکنش آنها بر تولید نشای گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، ایران، بیرجند
36
ساسان راستگو، بی راجو، بی ان ساتیانارایانا (1388) بهبود ریشه زایی درون شیشه ای در بطاوی (Citrus grandis [L.] Osb.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، رشت
37
Sasan Rastgoo, B. Raju, B.N. Sathyanarayana (2009) In vitro regeneration from pummelo (Citrus grandis Osbeck.) cotyledon-derived callus 2nd International Symposium on Pomegranate and Minor including Mediterranean Fruits, India, Dharwad
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، داریوش حیدری، سهیل مهاجرانی (1393) بر رسی راهکارهای ارتقائ سازگاری نهال های مانگروجهت احداث و بازسازی جنگل های حرا دانشگاه خلیج فارس
2
ساسان راستگو، عبدالعلی حسامی (1392) امکان سنجی تکثیر درخت انار شیطان (Tecomella undulata) با روش کشت بافت و قلمه دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سید یعقوب سادات، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1402) بررسی اثر ملاتونین و آب گرم بر عمر انبار مانی میوه انار رقم رباب
2
3
4
5
غلامرضا نصیحت کن، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان، رحیم خادمی (1400) مطالعه سازگاری سه رقم گوجه فرنگی گلخانه ای و بررسی اثر کاربرد چای کمپوست بر رشد و عملکرد آنها
6
7
فاطمه معصومی، ساسان راستگو، ابوالفتح مرادی، عبدالعلی حسامی (1398) بررسی اثر کاربرد چای کمپوست بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل جعفری (Tagetes patula)
8
بهناز نادری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بهینه سازی باززایی کهور ایرانی در کشت درون شیشه ای
9
10
شهریاری کاه کشی زهرا ، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) اثر پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر صفات رویشی و زایشی گوجه فرنگی
11
12
13
فرشته رامجردی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک
14
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) در کشت درون شیشه ای
15
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی در کشت درون شیشه ای
16
17
18
زینب پارسایی، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1394) ریزپیوندی لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکبات
19
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مطالعه افزایش درون شیشه ای چهار رقم انار
20
21
22
23
24
سکینه جوکاری، محمد هدایت، خداکرم عشقی، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1393) مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ای
25
26
27
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!