15 آذر 1402
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه اثر كشش ايستا، پويا و تركيبي با وقفه هاي زماني 2 و 5 دقيقه بر اجرا و فعاليت الكترومايوگرافي در پرش عمودي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کشش ایستا،کشش پویا،کشش ترکیبی،الکترومایوگرافی،پرش عمودی
مجله پژوهش در طب ورزشی و فناوری
شناسه DOI
پژوهشگران سارا زارع کاریزک (نفر اول) ، منیژه نوروزیان (نفر دوم) ، حمید رجبی (نفر سوم)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از تعیین اختلاف اثر کشش ایستا، پویا و ترکیبی با وقفه های زمانی 2 و 5 دقیقه بر اجرای پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی . 11 دختر تمرین نکرده با میانگین سنی 90/0±58/21 سال، قد 91/4±67/162 سانتی متر، وزن02/1 ±87/59 کیلوگرم و نمایه توده بدنی 88/3 ±63/22 کیلوگرم بر متر مربع به ططور تصادفی و در قالب طرح متقاطع در جلسات جداگانه در معرض یکی از شرایط هشت گانه (بدون کشش، کشش ایستا، کشش پویا و کشش ترکیبی با وقفه های زمانی 2 و 5 دقیقه) قرار گرفتند پس از اجرای هر حالت، زمان پروازو فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی به هنگام پرش عمودی ثبت شد نتایج آزمون آنوا با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان دادند هر چند به طور کلی بین زمان پرواز پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی پس از انجام انواع کشش تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=P) و در هر دو وقفه کشش پویا بالاترین نتایج کشش ایستا و بدون کشش پایین ترین نتایج و گروه کشش ترکیبی نتایج بینابینی نشان دادند اما اختلاف معناداری بین خود گروه های کشش ایستا، چویا و ترکیبی در مقایسه وقفه های 2 و 5 دقیقه مشاهده نشد (05/0