02 مهر 1402
ولي اله غفاري

ولی اله غفاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق گرایش کنترل
تلفن: 07733442269
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل ، دانشگاه شیراز ، ایران (1389 - 1393)
  • فوق لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل ، دانشگاه شیراز ، ایران (1385 - 1388)
  • لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل ، دانشگاه شیراز ، ایران (1381 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • کنترل مقاوم
  • کنترل پیش بین
  • کنترل تطبیقی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Valiollah Ghaffari, Amin Torabi Jahromi (2023) Robust integral controller design based on composite nonlinear feedback in uncertain systems with constrained inputs and external disturbances OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991514; 20
2
ولی اله غفاری (1402) A non-fragile robust H∞ regulator in discrete-time control systems with nonzero reference Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 125; 107374-...
3
, Valiollah Ghaffari, Manuel Soler (2023) Non-fragile robust model predictive controller design for uncertain time-delay systems with input constraints INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE: 2023; 1-17
4
Valiollah Ghaffari, (2023) Observer-based integral controller using composite nonlinear feedback for saturated control systems TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL: 2023; 1-11
5
Haoping Wang, Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen, Andrzej Bartoszewicz, Afef Fekih, Wudhichai Assawinchaichote (2022) Finite-Time Robust Performance Improvement for Nonlinear Systems in the Presence of Input Nonlinearity and External Disturbance IET Control Theory and Applications: 16; 1-11
6
Jiyuan Hu, Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen, Jihad H Asad, Mai The Vu (2022) Robust composite nonlinear feedback control based on integral sliding-mode control of uncertain time-delay systems under input saturation JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL: 29; 1-14
7
Leyli Saboktakin Rizi, Saleh Mobayen, Mohammad Taghi Dastjerdi, Valiollah Ghaffari, Andrzej Bartoszewicz, Wudhichai Assawinchaichote (2022) LMI-based composite nonlinear feedback tracker for uncertain nonlinear systems with time delay and input saturation IEEE Access: 10; 100500-100489
8
9
Valiollah Ghaffari (2022) A robust predictive observer-based integral control law for uncertain LTI systems under external disturbance JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: 359; 6915-6938
10
Leyli Saboktakin Rizi, Saleh Mobayen, Mohammad Taghi Dastjerdi, Valiollah Ghaffari, Wudhichai Assawinchaichote, Afef Fekih (2022) An Observer-Based Composite Nonlinear Feedback Controller for Robust Tracking of Uncertain Nonlinear Singular Systems With Input Saturation IEEE Access: 10; 59078 - 59089
11
12
Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen, Sami Ud Din, Thaned Rojsiraphisal, Mai The Vu (2022) Robust tracking composite nonlinear feedback controller design for time-delay uncertain systems in the presence of input saturation ISA TRANSACTIONS: 121; 1-12
13
Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen (2021) Robust H∞ integral controller design for regulation problem of uncertain nonlinear systems with non-zero set-point Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 107; 106158
14
Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen, Sami Ud Din, Andrzej Bartoszewicz, Amin Torabi Jahromi (2021) A Robust H∞ Fault Tolerant Controller for Uncertain Systems Described by Linear Fractional Transformation Model IEEE Access: 9; 104749-104760
15
Valiollah Ghaffari (2021) Robust Adaptive Sampled-Data Control Scheme for a Class of Uncertain Nonlinear Systems CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: ; ،
16
17
18
علی یوسف پور ، ولی اله غفاری (1399) طراحی قانون هدایت بهبود یافته در حضور دینامیک عملگر با ایده گام به عقب فناوری در مهندسی هوافضا: ; 1،10
19
20
21
22
23
24
Valiollah Ghaffari (2020) Optimal Tuning of Composite Nonlinear Feedback Control in Time-Delay Nonlinear Systems JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: ; 1331،1356
25
Valiollah Ghaffari (2020) A Model Predictive Approach to Dynamic Control Law Design in Discrete-Time Uncertain Systems CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: ; ،
26
27
28
ولی اله غفاری، غلامرضا جمالی، وحید میگلی، مجتبی میرزایی (1398) طراحی و تنظیم کنترل مقاوم مد لغزشی-تناسبی-مشتقی PD-SMC در پایدار سازی بازوی ربات دو درجه آزادی مکانیک سازه ها و شاره ها: ; ،
29
سروش تحیری، ولی اله غفاری، حسن محمدخانی (1398) بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی فناوری در مهندسی هوافضا: ; 59،69
30
مجتبی هادی برحق طلب ، وحید میگلی، ولی اله غفاری (1398) طراحی یک کنترل کنندة ترکیبی ANFIS PID برای کنترل بازوی ربات شش درجه آزادی و تحلیل همگرایی خطای آن کنترل: ; ،
31
32
33
Valiollah Ghaffari, Abolhassan Razminia, (2019) Improved Robust Adaptive Control Law for a Class of Uncertain Nonlinear Systems and Its Application to Chaotic Systems Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering: ; 1،16
34
Valiollah Ghaffari (2019) Control Law Design with Dead-beat Property in Continuous-Time Dynamical Systems International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization: ; 189،196
35
Valiollah Ghaffari (2019) A Novel Approach to Designing of Chattering-Free Sliding-Mode Control in Second Order Discrete-Time Systems Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering: ; ،
36
Vahid Meigoli, Valiollah Ghaffari (2019) Extension of solution properties and stability concepts in nonlinear systems by using of measure functions Nonlinear Studies: ; 391،400
37
سجاد حاجی زاده، ولی اله غفاری (1397) طراحی شناساگر مبتنی بر تئوری پایداری لیاپانف در تخمین ضرائب مانور شناورها مهندسی شناورهای تندرو: ; ،
38
39
40
41
ولی اله غفاری، پاکنوش کریم آقایی (1396) بررسی عملکرد و پایداری یک سیستم هدایت مبتنی بر زاویه خط دید در حضور نویز اندازه گیری علوم و فناوری فضایی: ; 29،38
42
ولی اله غفاری (1396) انتخاب الگوریتم هدایت مبتنی بر زاویه خط دید در سامانه های هدایت مهندسی شناورهای تندرو: ; 50،57
43
Valiollah Ghaffari (2017) A robust control system scheme based on model predictive controller (MPC) for continuous-time systems OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS: ; ،
44
45
Valiollah Ghaffari, , (2016) A ResetTime Dependent Approach for Stability Analysis of Nonlinear Reset Control Systems ASIAN JOURNAL OF CONTROL: ; ،
46
, , , , Valiollah Ghaffari (2016) A robust control strategy for a class of distributed network with transmission delays: LMI-based model predictive controller COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING: ; ،
47
48
Valiollah Ghaffari, , (2014) Development of a Real-Time Model-Prediction-Based Framework for Reset Controller Design INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; ،
49
Valiollah Ghaffari, , (2014) Reset law design based on robust model predictive strategy for uncertain systems JOURNAL OF PROCESS CONTROL: ; ،
50
51
Valiollah Ghaffari, , , (2013) Stabilization of a Class of Stochastic Nonlinear Systems MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING: ; ،
مقالات در همایش ها
1
بادروح حمید ، ولی اله غفاری، امین ترابی جهرمی (1401) کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی انتگرالی مقاوم برای سیستمهای دارای عدم قطعیت پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، ایران¡ تهران
2
3
ولی اله غفاری (1396) یک رویکرد مبتنی بر ماتریس گذر حالت برای حل آشکار مساله LQR پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
4
ولی اله غفاری، حسن محمد خانی ، کاظم حیدری (1394) بررسی حساسیت و عملکرد یک سیستم هدایت با در نظر گرفتن مدل دینامیکی وابسته به ضرایب آیرودینامیکی پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضای ایران
5
ولی اله غفاری، حسن محمد خانی ، کاظم حیدری (1394) بررسی عملکرد یک سیستم هدایت با در نظر گرفتن مدل های دینامیکی و پارامتری مناسب هجدهمین کنفرانس ملی- دانشجویی مهندسی برق ایران
6
ولی اله غفاری، فریدون شعبانی نیا (1392) کاربرد فیلتر کالمن برای سنکرون سازی سیستم های آشوبی سومی کنفرانس کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
7
ولی اله غفاری، سید وحید نقوی ، سید علی اکبر صفوی ، مسعود شفیعی (1392) یک رویکرد مبتنی بر نامساوی ماتریسی خطی برای طراحی کنترل پیش بین برای سیستم های غیرخطی دارای عدم قطعیت کنفرانس آسیایی کنترل
8
محمد صیادی، ابراهیم فرشیدی، ولی اله غفاری (1391) حلقه قفل فاز سریع با کنترل پیش بین بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران
9
Valiollah Ghaffari, , (2011) کنترل پیش بین مقوم برای دسته ای از سیستم های غیر خطی 2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation
10
ولی اله غفاری، پاکنوش کریم آقایی (1388) آنالیز حساسیت انحراف زاویه نصب پروانه ها در عملکرد شناور زیر سطحی مجهز به پروانه کنفرانس مهندسی برق ایران
11
ولی اله غفاری، پاکنوش کریم آقایی (1387) تعقیب مسیر شناور زیر سطحی مجهز به پروانه با کنترلر فازی هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
12
ولی اله غفاری، پاکنوش کریم آقایی (1387) مدلسازی و کنترل فازی شناور زیر سطحی مجهز به تراستر دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
لیلی سبکتکین ریزی، صالح مبین، محمد تقی دستجردی، ولی اله غفاری (1401) کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی دارای اشباع ورودی و تأخیر زمانی مبتنی بر CNF
2
بادروح حمید ، ولی اله غفاری، امین ترابی جهرمی (1401) کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی انتگرالی مقاوم برای سیستم های دارای عدم قطعیت
3
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز، ولی اله غفاری (1400) توسعه ساختار شبکه های عصبی کانولوشنی فازی پویا و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
4
5
6
7
8
کرم زاده تازه کندی اکبر ، ولی اله غفاری، حامد گرگین پور، امین ترابی جهرمی (1398) طراحی کنترل کننده ترکیبی فازی-ژنتیک برای ردیابی نقطه توان بیشینه در سیستم های فتوولتائیک در شرایط کاری متغیر
9
وحید ازادی خالص ، رضا دیانت، ولی اله غفاری (1398) تحلیل اثر کدینگ داده ها در پایداری سیستم های کنترل مبتنی بر شبکه
10
11
غلامرضا جمالی، ولی اله غفاری، وحید میگلی (1396)
12
13
هادی برحق طلب مجتبی ، وحید میگلی، محمدرضا گل بهار حقیقی، ولی اله غفاری (1394) کنترل بازوی روبات با استفاده از کنترل ترکیبی مُد لغزشی و فازی-عصبی تطبیقی با ناظر فازی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده (1401 - اکنون)
  • مدیر گروه مهندسی برق (1397 - 1399)
بیشتر

گالری تصاویر

تماس با من (لطفاً كد QR زير را اسكن كنيد)