07 اسفند 1402
ياسر اميني

یاسر امینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 09173090842
دانشکده: دانشکده مهندسی

علایق پژوهشی

  • اندرکنش سیال- سازه
  • دینامیک سیالات محاسباتی
  • انتقال حرارت محاسباتی
  • محیط متخلخل
  • مواد تغییر فاز دهنده
  • جریان های چندفازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
farshid narges moghadam, Ehsan Izadpanah, Younes Shekari, Yasser Amini (2024) Experimental evaluation of shell geometry impact on thermal and exergy performance in helical coiled tube heat exchanger with phase change material Journal of Energy Storage: 83; 110790
2
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Seyed Hamed Meraji (2024) Effects of splitter plate and mass ratio on flow-induced vibration and heat transfer characteristics of a circular cylinder in turbulent flow: A numerical study INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: 222; 125168
3
Yasser Amini (2023) Numerical Simulation of Pitching Airfoil in the Slip Flow Regime Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: 1; 18
4
, Yasser Amini, Ehsan Izadpanah (2023) Numerical investigation of forced convection heat transfer around and through an elliptical porous cylinder JOURNAL OF POROUS MEDIA: 6; 83
5
, Farhang Daneshmand, Yasser Amini (2023) Corrugated pipes conveying fluid: Vibration and instability analysis OCEAN ENGINEERING: 271; 113507-...
6
کشاورز مریم ، سید احسان حبیبی، یاسر امینی (1401) افزایش انتقال حرارت در یک میکروکانال با استفاده از یک مولد گردابه پیزوالکتریک مرتعش مکانیک سازه ها و شاره ها: 12-6; 191-204
7
, Yasser Amini, Ehsan Izadpanah (2023) Heat transfer enhancement of a cylinder by flexible fins in turbulent flow Scientia Iranica: 1; 30
8
9
Yasser Amini, Seyed Ehsan Habibi (2022) Effects of multiple flexible vortex generators on the hydrothermal characteristics of a rectangular channel INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 175; 14
10
محمود حشمتی، فرهنگ دانشمند، یاسر امینی (1400) Vibration and stability analysis of functionally graded elliptical pipes conveying fluid with flow velocity profile modification ENGINEERING WITH COMPUTERS: 1; 32
11
ابراهیمی الهام ، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1400) Effects of an annular porous layer on vortex-induced vibrations of an elastically-mounted circular cylinder OCEAN ENGINEERING: 237; 367
12
13
14
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2021) Numerical investigation on two-degree-of-freedom vortex-induced vibration of a circular cylinder in power-law fluids JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS: 292; 104535-...
15
, Yasser Amini, Gholamreza Imani (2021) Heat transfer characteristics of a circular cylinder covered by a porous layer undergoing vortex-induced vibration INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: 166; 106974-...
16
17
Ehsan Izadpanah, , Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2020) Thermal Performance of Oscillating Blade with Various Geometries in a Straight Channel Journal of Applied and Computational Mechanics: ; ،
18
19
Ahmad Zarei, Ali Ashouri, , , Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2020) Experimental and numerical study of hydrodynamic performance of remotely operated vehicle OCEAN ENGINEERING: ; ،
20
, Yasser Amini, Farhang Daneshmand (2019) Vibration and instability analysis of closed-cell poroelastic pipes conveying fluid EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS: ; 356،365
21
22
23
, Farhang Daneshmand, Yasser Amini, (2019) Vibration behavior of poroelastic thick curved panels with graded open-cell and saturated closed-cell porosities EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS: ; ،
24
Ehsan Izadpanah, Ali Ashouri, , Yasser Amini (2019) Effect of vortex-induced vibration of finned cylinders on heat transfer enhancement PHYSICS OF FLUIDS: ; 073604-1، 073604-16
25
26
Yasser Amini, Saeed Akhavan, Ehsan Izadpanah (2019) Vortex induced vibration of a cylinder in pulsating nanofluid flow JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: ; 12،30
27
, Yasser Amini (2018) An electromechanical finite element model for new CNTs-reinforced harvesters subjected to harmonic and random base excitations Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering: ; ،
28
Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Ali Ashouri (2018) A comprehensive investigation of vortex induced vibration effects on the heat transfer from a circular cylinder INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: ; 418،405
29
30
احسان ایزدپناه، یاسر امینی، علی عاشوری (1396) مطالعه عددی ارتعاش القایی گردابه برای سیلندر دایره ای مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; ،
31
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Energy Harvesting from Vibrations of a Functionally Graded Beam due to Moving Loads and Moving Masses JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS: ; ،
32
33
Yasser Amini, , , Seyed Ehsan Habibi (2017) Piezoelectric energy harvesting from vibrations of a beam subjected to multi-moving loads APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: ; 1،16
34
Seyed Ehsan Habibi, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2016) Applicability of continuum based models in designing proper carbon nanotube based nanosensors COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE: ; 322،330
35
36
37
Yasser Amini, , (2015) Finite element modeling of functionally graded piezoelectric harvesters COMPOSITE STRUCTURES: ; ،
38
, , , Yasser Amini (2015) An integrated numerical–experimental study on the optimum utilization of carbon nanotubes in laminated composites JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS: ; ،
39
Yasser Amini, , (2015) Adjoint shape optimization of airfoils with attached Gurney flap AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 216،228
40
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه (1398 - اکنون)
بیشتر