02 خرداد 1403
امين محمودي

امین محمودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
soroush jafari, Mohammad Vaghefi, Amin Mahmoudi (2024) Experimental investigation of temporal evaluations of scouring downstream of culvert APPLIED WATER SCIENCE: 128; 1-23
2
3
سامان یوسفی، امین محمودی، سجاد حاجی زاده (1402) بررسی عددی تاثیر شکل مقطع موج شکن شناور در حالت تکی و دو ردیفه و تغییرات جرم سازه بر عملکرد هیدرودینامیکی آن دریا فنون: دوره 10- شماره 4; 71-84
4
Amin Mahmoudi, , Mohammad Vaghefi, , Seyed Hamed Meraji (2024) Bed topography in a 180º converging or diverging bend using SSIIM numerical model Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering: 48; 1-11
5
, Mohammad Vaghefi, Amin Mahmoudi, Abdol Mahdi Behroozi (2023) Experimental Exploration of Flow Hydraulics and Discharge Coefficient for an Inclined Circular Labyrinth Weir WATER RESOURCES MANAGEMENT: 2; 1-16
6
, Amin Mahmoudi, Mohammad Vaghefi, , Seyed Hamed Meraji (2023) Numerical Study of Scouring pattern around Bridge pier in 180-degree bend Divergent and Convergent Using SSIIM software Journal of Hydraulic Structures: 9; 1-13
7
سامان یوسفی، امین محمودی، سجاد حاجی زاده (1402) بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی موج شکن شناور در حالت تک و دو ردیفه بر عملکرد هیدرودینامیکی آن مهندسی دریا: 19; 35-49
8
سامان یوسفی، امین محمودی، سجاد حاجی زاده (1401) بررسی تاثیر بکارگیری مجرای عرضی در بدنه موج شکن شناور به روش عددی مهندسی دریا: 36; 167-182
9
, Amin Mahmoudi, Mohammad Vaghefi (2023) A study of the effects of a lateral intake’s positions on the flow pattern around a bridge pier in a 180-degree bend using SSIIM2 ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 1; 1-27
10
, Amin Mahmoudi, Mohammad Vaghefi (2023) A numerical study of the effect of a lateral intake’s position and angle on scouring around a pier in a bend International Journal of River Basin Management: 1; 1-16
11
امین محمودی، سید حامد معراجی (1401) مدلسازی عددی پیشروی موج ناشی از شکست سد و موج منظم بر روی بستر با مانع با استفاده از روش WCSPH دریا فنون: دوره 9 - شماره 3; 71-82
12
حسن آبین، امین محمودی، سعید جامعی، عبدی پویان (1400) تحلیل شتاب عمودی سکوی نیمه مغروق تحت امواج منظم علوم و فناوری دریا: دوره 8، شماره 29، بهار 1396; 34-46
13
14
15
امین محمودی، محمد جواد کتابداری (1398) مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH علوم و فناوری دریا: ; ،
16
محمد واقفی، ندا صفری پور ، الهام زارعی، امین محمودی، سیدشاکر هاشمی (1397) مقایسه آزمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق بر توپوگرافی قوس توام با پایه پل منفرد مهندسی عمران مدرس: ; ،
17
ندا صفری پور ، محمد واقفی، امین محمودی (1396) بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند مهندسی آبیاری و آب: ; 19،28
18
Amin Mahmoudi, , , , Mohammad Vaghefi (2017) Experimental Study on Wave Transmission and Reflection at Impermeable Submerged Breakwaters International Journal of Coastal and Offshore Engineering: ; 19،27
19
, Mohammad Vaghefi, Amin Mahmoudi (2017) The scour pattern around an inclined cylindrical pier in a sharp 180-degree bend: an experimental study International Journal of River Basin Management: ; ،
20
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، سید حامد معراجی، امین محمودی (1395) مطالعه آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس 081 درجه تند با زوج پایه همگرا مهندسی عمران مدرس: ; 231،242
21
امین محمودی، حبیب حکیم زاده ، محمد جواد کتابداری ، محمد واقفی (1395) مدلسازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر هیدرولیک: ; ،
22
Hassan Abyn, , , Amin Mahmoudi, (2016) Experimental Study of Motions of Two Floating Offshore Structures in Waves Brodogradnja: ; ،
23
Amin Mahmoudi, , , Hassan Abyn (2016) A Modified Wavemaker Boundary Condition for A Numerical Wave Tank Based on the WCSPH Method JURNAL TEKNOLOGI: ; 117،123
24
Amin Mahmoudi, , , , , Hassan Abyn (2016) Weakly-compressible SPH and Experimental modeling of periodic wave breaking on a plane slope International Journal of Maritime Technology: ; 63،76
25
Hassan Abyn, , , Amin Mahmoudi, , (2015) Wave Exciting Forces of a Free Floating Semi Submersible in Regular Waves JURNAL TEKNOLOGI: ; ،
26
Amin Mahmoudi, , (2014) Simulation of Wave Propagation over Coastal Structures Using WCSPH Method International Journal of Maritime Technology: ; ،
27
Amin Mahmoudi, , (2013) Simulation of Wave Propagation over a Submerged Breakwater on a Sloped Bed by SPH Method INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING: ; ،
مقالات در همایش ها
1
فریبا نیک نژاد ، امین محمودی، محمد واقفی (1400) مطالعه عددی تأثیر دبی انحرافی آبگیر جانبی بر الگوی جریان پیرامون پایه پل در کانال قوسی 180 درجه دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، مشهد
2
ماشااله یگانه راد، حسن آبین، محمد واقفی، امین محمودی (1398) شبیه سازی عددی ضربه و سرریز موج منفرد شبه سونامی بر یک دیواره نفوذناپذیر ساحلی نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
3
محمدامین ولی پور ، حسن آبین، امین محمودی، محمد واقفی (1397) مدل سازی عددی فشار امواج منظم ناشکنای سع بعدی در مواجهه با موجشکن کیسونی در نرم افزار Star-CCM همایش ملی صنایع دریایی
4
امین محمودی، محمد مغانلو، ایمان رضایی، ارسلان کشاورز (1396) بررسی تأثیر پرده آب بند بر میزان نشت آب از فونداسیون و فشار بالابرنده وارد بر سد بتنی با استفاده از نرم افزار المان محدودPLAXIS Plaxis پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5
امین محمودی، جلال بچاری صالحی ، فریبا نیک نژاد ، مرضیه زنگنه (1396) تحلیل حساسیت سدهای بتنی وزنی به مشخصات بتن با استفاده از روش المان محدود پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، محمد جواد طبیب نژاد مطلق ، سید حامد معراجی، سیدشاکر هاشمی، امین محمودی (1394) بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر زمان بر روی ابشستگی در قوس تند دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7
حسن آبین، ادی میمون، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سکوی نیمه مغروق در امواج منظم کنفرانس صنایع فراساحل
8
امین محمودی، حسن آبین (1394) "شبیه سازی عددی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر به روش هیدرودینامیک ذرات هموار ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
9
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سازه نیمه مغروق در امواج منظم ششمین همایش بین المللی سازه های دریایی، تهران - دانشگاه صنعتی شریف
10
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) شناورهای بادبانی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور: خلیج فارس، دریای فرصت‏ها
11
امین محمودی، حبیب حکیم زاده ، محمدجواد کتابداری، حسن آبین (1394) شبیه سازی عددی شکست موج بر روی دیوار ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
12
امین محمودی، حبیب حکیم زاده ، محمد جواد کتابداری (1393) مدلسازی عددی موج برگشت ناپذیر در فلوم موج به روش مدل هیدرودینامیک ذرات هموار شده یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سید حامد معراجی، علی دیندارلو، امین محمودی (1401) تدوین برنامه جامع مدیریت آب دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
2
سید حامد معراجی، امین محمودی، محمود ملکوتی علون آبادی (1401) مطالعات امکان سنجی و برآورد اقتصادی پروژه توسعه بندر صیادی شیرینو دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
اسدالله خادمی نیا ، سید حامد معراجی، امین محمودی (1398) بررسی پدیده شکست سد با روش دیفرانسیل کوادراچر
8
9
10
11
12
عبدی پویان، حسن آبین، سعید جامعی، امین محمودی (1395) بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانی
13
عبدی پویان، حسن آبین، سعید جامعی، امین محمودی (1395) بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش های انسانی
14
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!