24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
معنویت و کیفیت زندگی در دانشجویان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
spirituality, quality of life, university students
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، لیلا زعفرانی (نفر دوم)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین معنویت و تجربه های معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان اجرا گردید. تعداد 248 نفر ( 107 پسر و 141 دختر) از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. اعضای نمونه، مقیاسهای کیفیت زندگی و تجارب معنوی روزانه را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر رابطه مثبت معنادار بین تجربه های معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان بود. نتایج، همچنین رابطه مثبت معنادار بین تجربه های معنوی با چهار بعد کیفیت زندگی شامل نشاط، سلامت عاطفی، سلامت عمومی، و ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی را نشان داد ولی بیانگر عدم رابطه معنادار بین تجربه های معنوی با چهار بعد دیگر کیفیت زندگی دانشجویان شامل عملکرد جسمانی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمی، و درد بود.