24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تفکر انتقادی و تاب آوری در جوانان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
critical thinking, resiliency, adolescent
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، مریم رضایی (نفر دوم)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی تفکر انتقادی از تاب آوری اجرا شده جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه خلیج 91 بوده که از این جامعه، نمونه ای به تعداد 205 نفر ( 76 پسر و 129 دختر) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای - فارس بوشهر که در سال تحصیلی 92 چند مرحله ای انتخاب گردیدند. اعضای نمونه، مقیاسهای مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون را تکمیل نمودند. یافته های تحقیق ضمن اینکه بیانگر رابطه مثبت معنادار بین تفکر انتقادی و تاب آوری بوده، نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین چهار بعد تفکر انتقادی، شامل استنتاج، تحلیل، قیاس، و استقراء، با تاب آوری وجود دارد در حالیکه رابطه معناداری بین بعد ارزیابی تفکر انتقادی و تاب آوری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که بعد قیاسی تفکر انتقادی، قویترین پیش بینی کننده تاب آوری می باشد.