24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاظی طلاق و عادی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
personality Characteristics, demographic characteristics, divorce
پژوهشگران یاسر امیدوار (نفر اول) ، مهناز جوکار (نفر دوم) ، علی پاکیزه (نفر سوم)

چکیده

این پژوهش به بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی در شهر بوشهر در سال 1393 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین عادی و متقاضی طلاق ساکن شهر بوشهر بود. به همین خاطر از میان زوج های متقاضی طلاق 197 نفر و از میان زوج های عادی نیز 199 نفر بهشیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه و پرسشنامه محقق ساخته خصوصیات مربوط به ازدواج استفاده گردید و برای تحلیل داده ها از (NEO) پنج عاملی نئو استفاده شد. نتایج پژوهش مذکور p< 0/ در سطح معناداری 05 (MANOVA) روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین زوج های متقاضی طلاق و زوج های عادی از نظر ویژگی های شخصیتی روانرنجورخویی، برونگرایی و تفاوت معنادار وجود دارد.